CZŁONKOSTWO PSK

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW INDYWIDUALNYCH I WSPIERAJĄCYCH PSK

 

Dla członków wspierających:

 • kontakty z firmami i osobami pracującymi w tej samej branży lub dziedzinach uzupełniających. Pozwala to na lepsze relacje bazujące na bezpośrednich znajomościach i szerszej ugruntowanej wiedzy o swoich możliwościach i potrzebach
 • dostęp do forum dyskusyjnego PSK (osoba reprezentująca firmę jest jednocześnie członkiem indywidualnym posiadającym login i hasło umożliwiające korzystanie z forum)
 • zniżka w opłatach za udział w spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez PSK dla osoby reprezentującej firmę
 • możliwość korzystania przez osobę reprezentującą firmę z informacji specjalistycznych dostępnych tylko dla członków PSK (kontakty do wszystkich członków PSK, materiały konferencyjne oraz spis uczestników z konferencji,  jak również dostępnych na portalu Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) gdzie można znaleźć materiały z konferencji EUROCORR, zniżki na publikacje  EFC itd.)
 • udział w polskich i europejskich projektach badawczych, w których bierze udział PSK (aktualnie są dwa projekty z grupy CORNET) do starania się o które niezbędny jest poza udziałem instytucji badawczych i firm – udział stowarzyszeń)
 • możliwość bezpłatnej prezentacji firmy na spotkaniach organizowanych przez PSK
 • zamieszczenie na stronie PSK logotypu oraz linku do strony internetowej firmy
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale OGŁOSZENIA na stronie PSK ogłoszeń np. dotyczących rekrutacji na dane stanowisko, sprzedaży/wynajmu sprzętu  itp.
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale AKTUALNOŚCI na stronie PSK ciekawych informacji np. informacji o wygraniu przetargu, zdjęć z realizacji danej inwestycji, informacji o przyznanych nagrodach itp.
 • możliwość zamieszczenia na stronie internetowej PSK reklamy (banera) w promocyjnej cenie  
 • bezpłatna możliwość przedstawienia informacji o swojej firmie na wystawach wspieranych przez PSK (np. Surfprotect)
 • przyjemność i satysfakcja z przynależenia do jedynego w Polsce związku KOROZJONISTÓW, który łączy Polskę z Europą (należy do Europejskiej Federacji Korozyjnej) i Światem (jest współzałożycielem Światowej Organizacji Korozyjnej).

 

Dla członków indywidualnych:

 • kontakty z firmami i osobami pracującymi w tej samej branży lub dziedzinach uzupełniających. Pozwala to na lepsze relacje bazujące na bezpośrednich znajomościach i szerszej ugruntowanej wiedzy o swoich możliwościach i potrzebach
 • dostęp do forum dyskusyjnego, co pozwala poza oczywistymi korzyściami i przyjemnościami płynącymi z forum, uzyskanie opinii i rady, odpowiedzialnych za dane zagadnienia  doświadczonych członków PSK 
 • możliwość poszerzenia wiedzy, możliwość korzystania z informacji specjalistycznych dostępnych tylko dla członków PSK (kontakty do wszystkich członków PSK, materiały konferencyjne oraz spis uczestników z konferencji,  jak również dostępnych na portalu Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) i wielu innych informacji na stronie PSK dostępnych tylko dla Członków)
 • możliwość zaangażowania swojej firmy w projekty prowadzone przez PSK bądź zaproponowania nowych, o które można wystąpić razem z PSK
 • zniżka w opłatach za udział w spotkaniach organizowanych lub współorganizowanych przez PSK i EFC
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale OGŁOSZENIA na stronie PSK ogłoszeń np. dotyczących poszukiwania pracy, rekrutacji na dane stanowisko, sprzedaży/wynajmu sprzętu  itp.
 • bezpłatna możliwość dodawania w dziale AKTUALNOŚCI na stronie PSK ciekawych informacji np. informacji o wygraniu przetargu, zdjęć z realizacji danej inwestycji, informacji o przyznanych nagrodach itp.
 • możliwość zamieszczenia na stronie internetowej PSK reklamy (banera) w promocyjnej cenie    

 

Wyciąg ze Statutu PSK

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, popierająca cele i środki działania stowarzyszenia, która zadeklaruje i będzie opłacać składkę członkowską.

§ 8

 1. Przyjęcie w poczet członków oraz członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo wygasa przez:
 • dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
 • skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, mimo jednokrotnego upomnienia,
 • wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego. 

§ 9

 1. Członkowie działają w Stowarzyszeniu osobiście.
 2. Członkowie wspierający działają w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 • biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Realizować cele Stowarzyszenia i dbać o jego dobro.
 2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegać postanowień Statutu i postanowień Stowarzyszenia.
 4. Regularnie opłacać składki.

Firmy wspierające PSK

Reklama