Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest organizacją pozarządową.

MISJĄ PSK JEST ZABEZPIECZENIE LUDZI, MAJĄTKU I ŚRODOWISKA
PRZED SZKODLIWYMI SKUTKAMI KOROZJI

Mamy 260 Członków Indywidualnych i 34 Firmy Wspierające oraz wielu przyjaciół reprezentujących środowiska inwestorów, projektantów, wykonawców, producentów materiałów i sprzętu oraz inspektorów wspieranych przez środowisko naukowe.

Stowarzyszenie oferuje szkolenia techniczne, konferencje własne i informacje o konferencjach i targach dotyczących szeroko rozumianej branży korozyjnej, informacje o normach, nowościach technicznych, prace w grupach tematycznych.

Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie platformy porozumienia między wszystkimi osobami zainteresowanymi problemami korozji i antykorozji.

Osiągnięcia zakładanych celów realizowane są przez upowszechnianie nowych środków i technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, poprzez organizację i czynny udział w konferencjach naukowo-technicznych oraz wystawach tematycznych, wpływanie na rozwój postępu techniczno-organizacyjnego w zakresie stosowanych metod i technik ochrony przed korozją poprzez działalność popularyzatorską, wydawniczą, opiniodawczą, doskonalenie zawodowe pracowników i organizowanie przepływu wiedzy w zakresie stosowania i wdrażania nowych metod ochrony przed korozją - poprzez organizowanie kursów szkoleniowych, certyfikacji personelu, wymiany międzynarodowej i innych.

HISTORIA PSK

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK) zrzeszające polskich korozjonistów formalnie powstało w 1991 r. z zamiarem integracji środowiska, reprezentacji jego interesów na zewnątrz, wspólnego rozwiązywania istotnych problemów zawodowych i środowiskowych. Faktyczna działalność stowarzyszeniowa prowadzona była już od roku 1987 przez Krajowy Związek Ochrony przed Korozją. 

 

WSPÓŁPRACA

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne jest członkiem Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) i tym samym światowej społeczności zajmującej się problematyką korozji i jej wpływem na problemy cywilizacyjne. Bierze udział w pracach tej organizacji poprzez uczestnictwo w Grupach Roboczych (Working Parties). 

Ponad dwa lata temu EFC i NACE nawiązały współpracę w Europie, która na chwilę obecną polega na wspólnym organizowaniu niektórych konferencji i seminariów.

NACE International jest międzynarodową organizacją zrzeszającą osoby prywatne oraz prawne, których jest blisko 33 000 w 116 krajach. Organizacja jest rozpoznawalna na całym świecie jako kluczowa organizacja w dziedzinie oceny rozwiązań przeciwkorozyjnych. NACE oferuje szkolenia techniczne i programy certyfikacji, konferencje, standardy branżowe, raporty, publikacje, czasopisma techniczne, działalność. Z powodów historycznych, a także innych NACE jest organizacją nie tyle stowarzyszającą naukowców, ile profesjonalistów działających w dziedzinie antykorozji. NACE International posiada siedziby w Houston w USA, Malezji, Chinach i Arabii Saudyjskiej. Stanowi to odzwierciedlenie aktywności NACE, która jest skoncentrowana w Ameryce Północnej oraz Azji. Misją NACE jest: „ochrona ludzi, majątku i środowiska przed korozją”. NACE International założona w 1943 roku stała się światowym liderem w opracowywaniu standardów zapobiegania korozji i kontroli, certyfikacji i edukacji. Do jej członków należą inżynierowie, jak i wielu innych specjalistów pracujących w różnych obszarach związanych z kontrolą nad korozją. Rzeczą powszechną jest stawianie wymogu przez inwestorów wywodzących się z obszarów działania NACE, obecności certyfikowanego przez NACE personelu w trakcie wykonywania robót. W NACE zarejestrowanych jest 11-tu certyfikowanych inspektorów narodowości polskiej pracujących w Polsce i zagranicą. 

15 marca 2007 roku, podczas dorocznej konferencji CORROSION/2007 w Nashville (Tennessee, USA) powstała Światowa Organizacja Korozji (The World Corrosion Organization - WCO) założona przez Australijskie Stowarzyszenie Korozyjne (The Australasian Corrosion Association - ACA), Chińskie Towarzystwo Korozji i Ochrony (The Chinese Society for Corrosion and Protection - CSCP), Europejską Federację Korozyjną (The European Federation for Corrosion - EFC) i amerykańskie stowarzyszenie NACE International, której zadaniem jest szerokie zrzeszanie środowisk zajmujących się problematyką korozyjną na całym świecie. Misja tej organizacji zawarta jest w słowach: "to promote education and best practices in corrosion control for the socio-economic benefit of society, preservation of resources, and protection of the environment (promocja edukacji i najlepszych praktyk w zabezpieczeniach przeciwkorozyjnych celem uzyskania socjoekonomicznych korzyści dla społeczeństwa, zabezpieczenia zasobów i ochrony środowiska)." W roku 2009 WCO wydało dokument White Paper zatytułowany "Global Needs for Knowledge Dissemination, Research and Development in Materials Deterioration and Corrosion Control", w którym skrótowo omówiono aktualny stan i kierunki postępu w zwalczaniu korozji.

PSK od roku 2009 jest Członkiem Generalnym Światowej Organizacji Korozji (WCO) w Nowym Jorku.

 

Ponadto Polskie Stowarzyszenie Korozyjne współpracuje z Instytucjami: 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego, powołaną w czerwcu 1996 r. przez 115 członków założycieli, zrzeszającą do 150 firm (m.in. wytwórnie konstrukcji stalowych, przedsiębiorstwa montażowe, firmy współpracujące w zakresie produkcji i dystrybucji stali, jednostki naukowe, badawcze, projektowe i specjalistyczne). Podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm zrzeszonych w Izbie.

W dniu 19 maja 2014 r. PSK oraz PIKS podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy.

 W dniu 18.03.2009 r., Polskie Stowarzyszenie Korozyjne podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy z Polskim Towarzystwem Cynkowniczym 

PSK współpracuje również z innymi organizacjami i instytucjami:

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie (PKEOpK)

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Centrum Certyfikacji i Oceny ZGodności (UDT CERT)

  Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Zakład Korozji i Technologii Antykorozyjnych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

       Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

        Komitet Trwałości Budowli PZITB

 

 Expo Silesia Sp. z o.o.

 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Czasopismo "Ochrona przed korozją"

Magazyn "MOSTY"

           Magazyn "Nowoczesne Hale"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  • Sekcja Korozji ZG SITPChem

  • Sekcja Wyrobów Lakierowych ZG SITPChem

 

Firmy wspierające PSK

Reklama