KOMISJE

KOMISJA REWIZYJNA

Leszek Augustynek - przewodniczący 

Aneta Kletkiewicz - członek

Andrzej Bukowski - członek

E-mail: kr@psk.org.pl


SĄD KOLEŻEŃSKI

Leszek Komorowski - przewodniczący

Ireneusz Pawełczak - członek

Piotr Mędrek - członek

E-mail : sk@psk.org.pl


KOMISJA NORMALIZACYJNA

Michał Jaczewski - przewodniczący komisji


KOMISJA DS. SYSTEMÓW OGNIOCHRONNYCH

Iwona Gajecka - przewodnicząca komisji

Urszula Lipska - członek 

Komisja została powołana w dniu 8.03.2011 r. przez Zarząd PSK.

Założenia:

Wiele procesów, od prawidłowego projektowania systemów ogniochronnych z uwzględnieniem problematyki antykorozyjnej począwszy, a na wykonaniu z należytą starannością, możliwej weryfikacji powykonawczej, okresowych przeglądach i eksploatacji skończywszy, jest niedoprecyzowanych w polskich regulacjach. Ideą powołania Komisji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk jako istotnych czynników dla stateczności konstrukcji budowlanych w warunkach pożarowych, a w ślad za tym, bezpieczeństwa ludzi.

Postanowienia ogólne:

  1. Komisja ds. systemów ogniochronnych jest komisją stałą PSK powołaną przez Zarząd w celu stworzenia platformy wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą techniczną z zakresu powłokowych systemów ogniochronnych
  2. Komisja składa się co najmniej z 2 osób, w tym przewodniczącego. O przyjęciu członków komisji decyduje Zarząd PSK, na podstawie indywidualnego wniosku złożonego przez kandydata. Wniosek musi zawierać proponowany obszar aktywności, w którym będzie specjalizował się kandydat w ramach prac Komisji.

 

Zakres działania Komisji:

  1. Monitorowanie obszarów wymagających uwagi, a nieobjętych normami w obszarach działalności projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń antykorozyjnych, rzeczoznawców budowlanych, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, a także właścicieli i zarządców budynków oraz producentów i wykonawców powłokowych systemów ogniochronnych
  2. Szerzenie wiedzy technicznej poprzez propagowanie dobrych praktyk ujętych w wytycznych i instrukcjach krajowych oraz zagranicznych jednostek naukowych i stowarzyszeń.
  3. Opracowywanie wytycznych do projektowania, wykonania i weryfikacji powykonawczej powłokowych systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych.
  4. Komisja współpracuje z innymi komisjami PSK i w miarę potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.
  5. Komisja stanowi organ doradczy dla Zarządu PSK w sprawie powoływania rzeczoznawców PSK ds. zabezpieczeń ogniochronnych

 

Dotychczasowe prace Komisji:

marzec 2019: Udział Komisji w Seminarium PSK na Targach EXPO-SURFACE w Kielcach, z referatem: Ogniochronne powłoki malarskie. Powykonawcza weryfikacja powłok metodą TGA

październik 2019: Powołanie Komitetu Technicznego PSK do opracowania Wytycznych do Projektowania, Wykonania i Weryfikacji Powykonawczej powłokowych systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych. Prace w toku; przewidywany termin publikacji 31.08.2020 

październik 2019: Referat podczas XIII Konferencji PSK: „Zagrożenia pożarowe w tunelach, nośność ogniowa, podejście polskie i europejskie”. W referacie porównanie polskich i zagranicznych regulacji prawnych dotyczących wymaganej odporności ogniowej materiałów oraz bezpieczeństwa pożarowego w tunelach.

październik 2019:Udział Komisji w SEMINARIUM PSK DLA PROJEKTANTÓW'2019, z referatem "Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych"

DOŁĄCZ DO NAS: Zapraszamy do współpracy. Jeżeli uważasz, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakiś temat z zakresu powłokowych systemów ogniochronnych, chcesz podzielić się wynikami swoich prac, pokazać swoje wyjątkowe realizacje, wygłosić referat na zbliżającej się konferencji PSK napisz do nas gajecka@psk.org.pl 

Uważasz, że jesteś dobrym kandydatem na członka Komisji i chcesz stale uczestniczyć w jej pracach? 

Przyślij swój wniosek zawierający proponowany obszar aktywności, w którym będziesz się specjalizował w ramach prac Komisji na adres gajecka@psk.org.pl .

O przyjęciu członków komisji decyduje Zarząd PSK.


KOMISJA DS. DS. FARB PROSZKOWYCH

Barbara Pilch -  Pitera – przewodnicząca komisji

Izabela Kunce – z-ca przewodniczącej komisji

Członkowie:  Andrzej Brandt, Ewa Kościńska, Karina Wieczorek, Jacek Łobodziński, Łukasz Siadak. Mirosław Majka, Bartłomiej Hyży, Bogdan Szarek, Maciej Korycki, Mirosław Szkobel, Marek Grabowiecki

Założenia:

Powołanie Komisji ma na celu stworzenie platformy do wymiany doświadczeń w zakresie farb proszkowych obejmującą wszystkie etapy, począwszy od projektowania systemów, poprzez nanoszenie powłok, aż po kontrolę jakości. Komisja ma gromadzić, a następnie udostępniać członkom PSK informacje o najnowszych wyrobach, technikach nakładania i sprzęcie do kontroli, a także o problemach występujących przy przygotowaniu powierzchni pod powłoki, ich nakładaniu i eksploatacji. Ma także analizować obowiązujące przepisy i normy, a w razie potrzeby wpływać na ich kształt.

Postanowienia ogólne:

1. Komisja ds. powłok proszkowych jest komisją stałą PSK powołaną przez Zarząd w celu stworzenia platformy wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą techniczną z zakresu powłok nanoszonych metodą proszkową,

2. Komisja składa się co najmniej z 2 osób, w tym przewodniczącego. Członkowie komisji zgłaszają się do Przewodniczącego i proponują obszar aktywności, w którym będzie specjalizował się kandydat w ramach prac Komisji. Po akceptacji, Przewodniczący informuje Zarząd o przyjęciu nowych członków komisji, a następnie przesyła tę wiadomość do osoby odpowiedzialnej za umieszczenie tego na stronie www.psk.org.pl.

Zakres działania Komisji:

1. Szerzenie wiedzy technicznej poprzez propagowanie dobrych praktyk ujętych w wytycznych i instrukcjach krajowych oraz zagranicznych jednostek naukowych i stowarzyszeń oraz producentów farb proszkowych i urządzeń do ich nakładania.

2. Opracowywanie wytycznych do projektowania, wykonania i weryfikacji powykonawczej systemów powłokowych.

3. Komisja współpracuje z innymi komisjami PSK i w miarę potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.

4. Komisja stanowi organ doradczy dla Zarządu PSK w sprawie powoływania rzeczoznawców PSK.

Dotychczasowe prace Komisji:

1. Organizacja webinarium nt. „Farby proszkowe i zakres ich zastosowania”:

- edycja I – 6 grudnia 2021 r.

-edycja II – 28 stycznia 2022 r.

DOŁĄCZ DO NAS:  Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w pracach Komisji ds. farb proszkowych. Osoby zainteresowane działalnością na rzecz Komisji prosimy o kontakt email: barbpi@prz.edu.pl, ikunce@ibdim.edu.pl. 

O przyjęciu członków Komisji decyduje Zarząd PSK.


 

SEKCJA PRODUCENTÓW FARB

Michał Jaczewski - Tikkurila Polska S.A. - przewodniczący

Leszek Augustynek - członek

Iwona Gajecka - PPG Sp. z o.o. - członek

Jerzy Kosior - Jotun Polska Sp. z o.o. - członek

Sekcję powołano  21 maja 2014 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PSK. W dniu 2.10. 2014 r. Zarząd PSK jednogłośnie przyjął Regulamin dotyczący zasad przestrzegania przepisów o uczciwej konkurencji w Sekcji Producentów Farb Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

Odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na zapytanie w sprawie kwalifikacji wyrobów lakierowych (farby i powłoki lakierowe) jako wyrobów budowlanych.

 

Firmy wspierające PSK

Reklama