KOMISJE

KOMISJA REWIZYJNA

Leszek Augustynek - przewodniczący komisji

Anna Białecka - członek

Urszula Szczyrek - członek


SĄD KOLEŻEŃSKI

Lech Adamczewski

Leszek Komorowski

Patryk Nitarski - przewodniczący


KOMISJA NORMALIZACYJNA

Michał Jaczewski - przewodniczący komisji


KOMISJA DS. SYSTEMÓW OGNIOCHRONNYCH

Iwona Gajecka - przewodnicząca komisji

Urszula Lipska - członek 

Komisja została powołana w dniu 8.03.2011 r. przez Zarząd PSK.

 

INFORMACJE OGÓLNE O KOMISJI DS. SYSTEMÓW OGNIOCHRONNYCH

Założenia:

Wiele procesów, od prawidłowego projektowania systemów ogniochronnych z uwzględnieniem problematyki antykorozyjnej począwszy, a na wykonaniu z należytą starannością, możliwej weryfikacji powykonawczej, okresowych przeglądach i eksploatacji skończywszy, jest niedoprecyzowanych w polskich regulacjach.

Ideą powołania Komisji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk jako istotnych czynników dla stateczności konstrukcji budowlanych w warunkach pożarowych, a w ślad za tym, bezpieczeństwa ludzi.

Postanowienia ogólne:

  1. Komisja ds. systemów ogniochronnych jest komisją stałą PSK powołaną przez Zarząd w celu stworzenia platformy wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą techniczną z zakresu powłokowych systemów ogniochronnych
  2. Komisja składa się co najmniej z 2 osób, w tym przewodniczącego. O przyjęciu członków komisji decyduje Zarząd PSK, na podstawie indywidualnego wniosku złożonego przez kandydata. Wniosek musi zawierać proponowany obszar aktywności, w którym będzie specjalizował się kandydat w ramach prac Komisji.

 

Zakres działania Komisji:

  1. Monitorowanie obszarów wymagających uwagi, a nieobjętych normami w obszarach działalności projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń antykorozyjnych, rzeczoznawców budowlanych, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, a także właścicieli i zarządców budynków oraz producentów i wykonawców powłokowych systemów ogniochronnych
  2. Szerzenie wiedzy technicznej poprzez propagowanie dobrych praktyk ujętych w wytycznych i instrukcjach krajowych oraz zagranicznych jednostek naukowych i stowarzyszeń.
  3. Opracowywanie wytycznych do projektowania, wykonania i weryfikacji powykonawczej powłokowych systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych.
  4. Komisja współpracuje z innymi komisjami PSK i w miarę potrzeby odbywa z nimi wspólne posiedzenia.
  5. Komisja stanowi organ doradczy dla Zarządu PSK w sprawie powoływania rzeczoznawców PSK ds. zabezpieczeń ogniochronnych

 

REALIZACJE:

marzec 2019: Udział Komisji w Seminarium PSK na Targach EXPO-SURFACE w Kielcach, z referatem: Ogniochronne powłoki malarskie. Powykonawcza weryfikacja powłok metodą TGA

październik 2019: Powołanie Komitetu Technicznego PSK do opracowania Wytycznych do Projektowania, Wykonania i Weryfikacji Powykonawczej powłokowych systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych. Prace w toku; przewidywany termin publikacji 31.08.2020 

październik 2019: Referat podczas XIII Konferencji PSK: „Zagrożenia pożarowe w tunelach, nośność ogniowa, podejście polskie i europejskie”. W referacie porównanie polskich i zagranicznych regulacji prawnych dotyczących wymaganej odporności ogniowej materiałów oraz bezpieczeństwa pożarowego w tunelach.

październik 2019:Udział Komisji w SEMINARIUM PSK DLA PROJEKTANTÓW'2019, z referatem "Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych"

DOŁĄCZ DO NAS:

Zapraszamy do współpracy.

Jeżeli uważasz, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jakiś temat z zakresu powłokowych systemów ogniochronnych, chcesz podzielić się wynikami swoich prac, pokazać swoje wyjątkowe realizacje, wygłosić referat na zbliżającej się konferencji PSK napisz do nas gajecka@psk.org.pl 

Uważasz, że jesteś dobrym kandydatem na członka Komisji i chcesz stale uczestniczyć w jej pracach? 

Przyślij swój wniosek zawierający proponowany obszar aktywności, w którym będziesz się specjalizował w ramach prac Komisji na adres gajecka@psk.org.pl . O przyjęciu członków komisji decyduje Zarząd PSK.


SEKCJA PRODUCENTÓW FARB

Michał Jaczewski - Tikkurila Polska S.A. - przewodniczący

Leszek Augustynek - członek

Iwona Gajecka - PPG Sp. z o.o. - członek

Jerzy Kosior - Jotun Polska Sp. z o.o. - członek

Sekcję powołano  21 maja 2014 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PSK. W dniu 2.10. 2014 r. Zarząd PSK jednogłośnie przyjął Regulamin dotyczący zasad przestrzegania przepisów o uczciwej konkurencji w Sekcji Producentów Farb Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

Odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na zapytanie w sprawie kwalifikacji wyrobów lakierowych (farby i powłoki lakierowe) jako wyrobów budowlanych.

 

Firmy wspierające PSK