KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK MOLO 2011

O konferencji

Uwaga: pliki z referatami są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji)

W dniach 11-13 kwietnia, w ośrodku MOLO w Smardzewicach k/Tomaszowa Mazowieckiego, odbyła się  V Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, zarejestrowana  jako 344.  impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC)

Sponsorami tegorocznej konferencji były następujące firmy i (w kolejności alfabetycznej): INTERNATIONAL Protective Coatings, JOTUN, PPG Protective & Marine Coatings, SIKA, SPZP CORRPOL, TEKNOS, ZINGAMETALL Poland, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydaniem materiałów konferencyjnych w postaci elektronicznej jak co roku zajęła się firma TEKNOS. Gościem konferencji był Ireneusz Jóźwiak, v-ce prezes PZITB.

Referat plenarny pt.: „Tendencje rozwoju nowych polimerów” wygłosiła Agnieszka Królikowska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – prezes PSK. Autorka zapoznała słuchaczy z ogromnymi możliwościami, jakie stwarza chemia polimerów. Omówiła szereg nowych lub zmodyfikowanych materiałów polimerowych do różnych dziedzin zastosowania, m.in.: nowe polimery zmieniające sztywność i wytrzymałość w roztworach mogące znaleźć zastosowanie w medycynie jako materiał na mikroelektrody wszczepiane w korę mózgową, umożliwiające leczenie choroby Parkinsona, wylewów, uszkodzeń kręgosłupa; polimery stosowane w powłokach „samonaprawiających się” umożliwiające naprawę powłoki w miejscach uszkodzeń mechanicznych lub korozyjnych, jak również odnowienie jej walorów dekoracyjnych; materiały polimerowe o wytrzymałości stali; polimery stosowane w ogniwach słonecznych; polimery redukujące ilość odpadów radioaktywnych o zdolności wiązania materiałów radioaktywnych zawartych w wodzie; polimery zawierające aktywne cząstki, zwane mechanoforami, zmieniające barwę pod wpływem naprężeń.

Drugi referat sesji plenarnej dotyczył ubezpieczeń prac antykorozyjnych, a wygłosiła go Alicja Tokarczyk z TUiR Allianz Polska, Agencja Ubezpieczeniowa A. Drążkiewicz. Autorka przedstawiła dwa najważniejsze dla przedsiębiorstw działających w zakresie ochrony przed korozją produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i gwarancje ubezpieczeniowe.

Ostatnim referatem w tej sesji było wystąpienie Michała Wójtowicza z Instytutu Techniki Budowlanej, w którym Autor omówił Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2011 r. dotyczące zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Wielkiego Korozjonisty, którą w tym roku otrzymała niżej podpisana oraz dyplomów „Virtutti Anticorrosioni” – sponsorom tegorocznej konferencji.

Pierwsza sesja konferencji poświęcona była kosztom prac antykorozyjnych i ekonomicznym skutkom korozji. Znalazły się w niej referaty prezentujące przegląd metod i kryteria szacowania skutków korozji wraz z próbą ich oceny (Michał Jaczewski, Tikkurila Coatings), ekonomiczne aspekty zabezpieczania konstrukcji dachu stadionu (Sylwia Jordan, Marek Bąk, Savepol Poliuretany) i koszty wykonania i eksploatacji powłok malarskich i metalowo-malarskich (Joanna Kobus, Witold Milewski, Anna Olbrycht, Instytut Mechaniki Precyzyjnej). Referaty wzbudziły burzliwą dyskusję, gdyż pomimo dostępności wielu nowoczesnych technologii i materiałów do skutecznej i długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, ekonomiczne skutki korozji są nadal bardzo wysokie. Wynika to z wielu czynników, m.in: nieprawidłowego zaprojektowania (lub często braku jakiegokolwiek projektu) zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, błędów w wykonawstwie, braku koordynacji wszystkich prac prowadzonych na miejscu budowy, braku wykwalifikowanego nadzoru  oraz prawa przetargowego, w którym jedynym kryterium wyboru technologii jest najniższa cena.

Druga sesja obejmowała zagadnienia dotyczące zabezpieczania betonu i żelbetu. Z referatu Leonarda Runkiewicza i Michała Wójtowicza (ITB)  omawiającego błędy projektowe i wykonawcze wpływające na korozję betonu i zagrażające bezpieczeństwu wynika, że udział korozji w powstawaniu zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych wynosi 20-40%. Zasad planowania i napraw obiektów betonowych i żelbetowych, w oparciu o dziesięcioczęściową normę PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”, dotyczył referat Teresy Możaryn (ITB). Leszek Lipiec (Wacker Chemia Polska) zapoznał słuchaczy z szeroką gamą produktów do hydrofobizacji betonu.  Adam Bochenek i Paweł Franczak (ANTICOR Wieliczka) zaprezentowali technologię naprawy segmentowej jezdni mostu z zastosowaniem uretanu modyfikowanego asfaltem, a Andrzej Królikowski (Politechnika Warszawska) omówił czynniki, które mogą prowadzić do małej skuteczności lub braku skuteczności penetrujących inhibitorów korozji w betonie, które w skrajnym przypadku mogą nawet przyspieszać korozję.

Tematykę kolejnej sesji stanowiły zabezpieczenia przeciwkorozyjne za pomocą powłok metalowych.  Omówiono w niej strukturę powłok cynkowych otrzymanych na wybranych stalach zbrojeniowych (Piotr Liberski, Henryk Kania, Piotr Podolski i Adam Tatarek, Politechnika Śląska), korzyści wynikające z zastąpienia natryskiwanych cieplnie powłok cynkowych powłokami cynkowo-aluminiowymi (W. Milewski, IMP  i P. Milewski,  MiM-Inżynieria Powierzchni), praktyczne zastosowanie inhibitora korozji „Ikorol” (Andrzej Taranczewski i Wojciech Taranczewski, Niezależny Serwis Technologiczny) oraz możliwości i warunki obróbki powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo przez omiatanie śrutem w oczyszczarkach wirnikowych (Marek Marcinkowski, Polmineral, Adam Tatarek, Piort Liberski i Jakub Wieczorek, Politechnika Śląska, Marzena Nowicka-Nowak, Instytut IMPIB).  

 Na konferencji nie zabrakło również sesji poświęconej elektrochemicznej ochronie przed korozją. Wygłoszone w niej referaty obejmowały następujące zagadnienia: program certyfikacji personelu ochrony katodowej (Marta Wojas i Anna Zaczek, Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT); praktykę pomiarową ochrony katodowej rurociągów (Marek Fiedorowicz, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM) – na podstawie dwóch przykładów Autor udzielił odpowiedzi na pytania: dlaczego montowanie anod galwanicznych w rurach osłonowych jest niepraktyczne oraz dlaczego stalowe rury osłonowe nie powinny być uziemiane uziomami wykonanymi z metali bardziej elektroujemnych niż stal; konieczność wykonania obiektów treningowych dla potrzeb wdrożenia procesu certyfikacji personelu ochrony katodowej w Polsce (Wojciech Sokólski, SPZP CORRPOL) – Autor omówił znane rozwiązania techniczne takich obiektów oraz przedstawił koncepcję i możliwość wykonania poligonu doświadczalnego w kraju; zastosowanie materiału syntetycznego Anticor Syntetix CF do wypełniania przestrzeni międzyrurowej rura osłonowa-rura przewodowa (Wiesław Pieniążek, Paweł Franczak, ANTICOR Wieliczka) – materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję i odspojenie katodowe oraz na korozję mikrobiologiczną, jak również bardzo dobrze tłumi drgania mechaniczne przenoszone z gruntu na rurociąg; wpływ rekuperacji energii w systemie miejskiego transportu szynowego na korozyjne zagrożenie podziemnej infrastruktury metalowej (Józef Dąbrowski, Instytut Elektrotechniki).

Na zakończenie części referatowej prof. Witold Milewski w swojej prezentacji „Metalizacja w praktyce” pokazał kilkanaście obiektów historycznych zabezpieczonych powłokami natryskiwanymi cieplnie.

Następnym punktem programu konferencji było wręczenie nagród przyznawanych przez PSK za najlepsze prace dyplomowe z zakresu ochrony przed korozją. W tym roku nagrody otrzymały absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Agata Biesaga za pracę „Warstwy cynkowe wytwarzane metodą elektrochemiczną” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marii Trzaski i Dorota Wardzińska za pracę „Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących środowisko korozyjne betonu skarbonatyzowanego” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Królikowskiego. 

Absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Dorota Wardzińska i Agata Biesaga – Laureatki konkursu PSK

W czasie konferencji ma miejsce również konkurs, w którym uczestnicy odpowiadają na kilka pytań związanych z czasopismem „Ochrona przed Korozją”. Nagrodą jest bezpłatna roczna prenumerata czasopisma, którą w tym roku otrzymała Katarzyna Palenta z Biura Studiów i Projektów Chłodni Energetycznych "Projchłod" Sp. z o.o. w Gliwicach.  

W czasie tradycyjnej dyskusji „Okrągłego stołu” ustalono tematykę przyszłorocznej konferencji, na którą będą składały się sesje poświęcone: różnym metodom przygotowania powierzchni, zabezpieczeniom przeciwkorozyjnych obiektów miejskich, bezpieczeństwu prac przeciwkorozyjnych, zabezpieczeniom w rafineriach, inżynierskim budowlom komunikacyjnym i specyfikacjom technicznym prac antykorozyjnych. Praktykowane na konferencjach PSK ustalanie przez uczestników bloków tematycznych sprzyja zaangażowaniu członków w prace Stowarzyszenia, jest powodem dużej frekwencji i ożywionych dyskusji. Zapraszamy na naszą przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2012 r., czyli będzie obejmowała Dzień Świadomości Korozyjnej (24 kwietnia). Szczegóły dotyczące konferencji oraz inne informacje o działalności Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego można znaleźć na www.psk.org.pl.  

Walne zebranie PSK

W ostatnim dniu konferencji odbyło się, jak co roku, Walne Zebranie PSK. Głównym tematem dyskusji było nieprawidłowe projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych i często brak odpowiedniej wiedzy projektantów w zakresie ochrony przed korozją i nowoczesnych systemów przeciwkorozyjnych. Dyskutowano m.in. nad możliwościami utworzenia jednostki weryfikującej projekty zabezpieczeń i monitorującej stan ochrony przed korozją oraz szerzenia wiedzy z zakresu ochrony przed korozją wśród inżynierów budownictwa i projektantów. Pierwszym krokiem w realizacji tego zamierzenia jest współpraca z PZITB i zaproszenie PSK do współorganizowania konferencji KONTRA’2012. 

W ramach Stowarzyszenia działa nowa Komisja ds. Ogniochronnych, która opracowała projekt Wytycznych PSK w zakresie stosowania powłok reaktywnych na konstrukcje stalowe, przekazany do zaopiniowania w ITB. Dokument ten zostanie opublikowany wspólnie z ITB.

Zarząd zatwierdził procedurę przyznawania członkom PSK tytułu Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na podstawie wniosków przedstawionych przez Komisję ds. Ekspertów PSK. Wymagania, które musi spełniać kandydat to: minimum 5 lat pracy w dziedzinie ochrony przed korozją oraz udokumentowane doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Tytuł Rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego przyznawany jest na czas nieokreślony. Wniosek o przyznanie tytułu rzeczoznawcy i regulamin znajdują się na www.psk.org.pl.

Małgorzata Zubielewicz

 


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama