KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK MOLO 2008

O konferencji

Uwaga: pliki z referatami są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji)

W dniach 25-27 lutego, w Smardzewicach k/Tomaszowa Mazowieckiego,  odbyła się druga  Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne Technologie Ochrony Przeciwkorozyjnej”, której organizacji podjęło się Stowarzyszenie w ubiegłym roku. Głównymi sponsorami tegorocznej konferencji były następujące firmy: Teknos, Sigma Coatings, Talkor, Petrokor, Promal, Jotun, Sika, International Paints, Polwar, KMT. Wydaniem materiałów konferencyjnych w postaci elektronicznej zajęła się firma Teknos.

Konferencja rozpoczęła się Walnym Zebraniem PSK, po którym w Sesji I wygłoszone zostały cztery referaty.

Gościem konferencji był prof. Pier Luigi Bonora z Uniwersytetu w Trydencie, który przedstawił w referacie pt.: „Uwagi na temat powłok z nanocząstkami”  kierunki rozwoju nanotechnologii. Przytoczył on kilkadziesiąt pozycji literaturowych, z których wynikało, że tak modna obecnie dziedzina nanotechnologii znajduje się jeszcze nadal bardziej w sferze badawczej niż praktycznej.

Andrzej Królikowski, autor drugiego referatu pt.: ”Metale – alergeny wokół nas”, omówił szkodliwe działanie niektórych metali, głównie niklu, na człowieka, przekonując nas, że na alergiczne oddziaływanie metali narażone są głównie kobiety, z racji noszenia biżuterii.

Wojciech Sokólski wygłosił referat pt.: „Certyfikowany personel ochrony katodowej – wymagane kompetencje wg PN-EN 15257”. W normie przedstawiono trzy poziomy kompetencji: pierwszy obejmuje wiedzę w zakresie podstaw korozji i powłok, ochrony katodowej i technik pomiarowych oraz zasad bezpieczeństwa i stosownych norm – wymagany jest 40-godzinny kurs i zadanie egzaminu; drugi obejmuje dodatkowo wymaganie dwuletniej praktyki w dziedzinie ochrony katodowej oraz znajomości szczegółowych procedur badawczych i zasad bezpieczeństwa – wymagany jest również 40-godzinny kurs i zadanie egzaminu; trzeci to poziom ekspercki, wymagający studiów podyplomowych, dodatkowych kursów i publikacji. Norma nie została jeszcze wdrożona w kraju, co może tłumaczyć brak kursów o tematyce ochrony katodowej.

Ostatni referat Sesji I, pt.: „Cynkowanie ogniowe a system duplex w praktyce, wygłoszony  przez Zbigniewa Miodowskiego, dotyczył cynkowania zanurzeniowego. Według autora tylko 2-5 % elementów poddawanych cynkowaniu ogniowemu jest następnie malowanych.

Drugą sesję rozpoczął Stanisław Gorzkowski referatem pt.: „Powłoki z farb proszkowym w ochronie przed korozją”, zapoznając uczestników konferencji z rodzajami farb proszkowych, metodami nakładania, zakresem stosowania oraz kierunkami rozwoju tego typu farb, stanowiących jedną z możliwości ograniczania emisji lotnych związków organicznych.

Kontynuację tematyki farb proszkowych stanowił referat pt.: „ Farby proszkowe w zabezpieczeniach antykorozyjnych”, wygłoszony przez Tomasza Bazylaka. Firma Teknos przeprowadziła badania powłok farb proszkowych zgodnie z PN-EN ISO 12944-6 i na podstawie wyników badań opracowała zestawienie farb proszkowych, odpowiadających farbom ciekłym pod względem trwałości w środowiskach o różnej kategorii korozyjności. 

Marek Stojak i Katarzyna Ciarkowska w swoim referacie pt.: „Zabezpieczenia przeciwko graffiti i trwałemu przyklejaniu plakatów” zaprezentowali serię wyrobów lakierowych, których stosowanie przyczyni się do zachowania estetycznego wyglądu budynków, ekranów akustycznych i innych obiektów narażonych na wątpliwej jakości twórczość „artystyczną”.

Problem zabezpieczania ekranów akustycznych, których montuje się z roku na rok coraz więcej, przedstawili: Robert Wolski w referacie pt.: „Ekrany akustyczne – uwarunkowania oddziaływujące na trwałość” oraz Leszek Mulewski w referacie pt.: „Praktyka budowy ekranów akustycznych na terenie Polski. Wybrane zagadnienia ochrony przed korozją”. Ekrany akustyczne narażone są zarówno na niszczące oddziaływanie środowiska, związane ze wzmożonym ruchem samochodowym, jak i na uszkodzenia mechaniczne. Trudnością w długoletnim zabezpieczeniu przed korozją ekranów jest ich konstrukcja (elementy profilowane, łączone, z miejscami trudnymi do zabezpieczenia itp.), a także różnorodność stosowanych materiałów, do których powłoki lakierowe nie wykazują dostatecznej przyczepności.

 W II i III Sesji wygłoszono ponadto następujące referaty: „Antykorozyjne zabezpieczenia powierzchni przemysłowych” (Anna Drobny i Marek Bąk), „Zastosowanie membran przemysłowych do ochrony przeciwkorozyjnej betonu i stali” (Adam Bochenek i Wiesław Pieniążek), „Obróbka powierzchni tytanu i jego stopu Ti6Al4V w walce z korozją” (Maria Januś), „Ocena jakościowa a ocena ilościowa korozji ukrytej nitowych połączeń zakładkowych w aspekcie zwiększania resursów statków powietrznych eksploatowanych w siłach zbrojnych” (Piotr Barszcz i Marek Ciepliński), „Doświadczenia w stosowaniu IKOROL-u (Jacek Bordziłowski).

 W II i III Sesji miały również prezentacje firm: Sigma Coatings, International Paints, Teknos, Jotun i Sika zaprezentowały swoje najnowsze wyroby lakierowe do ochrony przed korozją,  firmy wykonujące zabezpieczenia – Polwar i Termokor – podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie prac antykorozyjnych, a firma Polmineral przedstawiła właściwości śrutu niskowęglowego.

Drugi dzień konferencji zakończyło spotkanie z Grzegorzem Bakułą, jednym z założycieli i liderów zespołu „Wały Jagiellońskie”. Uczestnicy konferencji po wypełnionym referatami i dyskusją dniu znaleźli jeszcze siły na wspólne śpiewanie znanych piosenek.

Zgodnie z zamierzeniem PSK w czasie konferencji ma miejsce nie tylko prezentacja współczesnych rozwiązań w zakresie ochrony przed korozją, ale również dyskusja nad konkretnymi problemami korozyjnymi i wymiana doświadczeń w czasie obrad okrągłego stołu. W tegorocznej dyskusji dominowała tematyka zabezpieczeń ogniochronnych. Przepisy dotyczące tego typu zabezpieczeń zostały ujednolicone zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; wdrożono również normy klasyfikujące wszystkie elementy budowlane pod względem zagrożenia pożarowego. W związku z nowymi przepisami i problemami spotykanymi przy zabezpieczeniach ogniochronnych postanowiono zorganizować jednodniowe seminarium dotyczące tego typu zabezpieczeń, obejmujące m. in.: przepisy, wyroby lakierowe, projektowanie systemów powłokowych, metodykę badań, skuteczność ochronną powłok i zmianę właściwości ogniochronnych w czasie eksploatacji.

W związku z poruszanymi w referatach problemami związanymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym ekranów akustycznych, zaproponowano wydanie przy współpracy PSK zaleceń malowania tego typu obiektów, z uwzględnieniem różnorodności rozwiązań i materiałów konstrukcyjnych.

W trakcie obrad przedyskutowano również zakres tematyczny przyszłorocznej konferencji PSK. Uczestnicy dyskusji zaproponowali zwiększenie liczby referatów dotyczących bezpośrednio wykonawstwa prac antykorozyjnych i informujących o wadach powłok, wynikających m. in. z nieprawidłowego wykonawstwa. Zaproponowano również, aby na następną konferencję przygotować wystąpienia prezentujące ciekawe przypadki korozyjne, z jakimi uczestnicy konferencji zetknęli się w praktyce oraz zorganizować spotkanie firm wykonawczych, w celu wspólnego przedyskutowania problemów, na jakie napotykają  wykonawcy podczas prac antykorozyjnych.

 Na tegorocznej konferencji, podobnie jak ubiegłym roku, sala wypełniona była aż do wygłoszenia ostatniego referatu, a dyskusje przeciągały się do późnych godzin wieczornych, co jest niezbitym dowodem na potrzebę organizowania tego typu spotkań, które zrzeszają różne grupy zawodowe związane z ochroną przed korozją – producentów wyrobów lakierowych, wykonawców prac antykorozyjnych, inwestorów, projektantów systemów powłokowych, osoby zajmujące się badaniami powłok – i umożliwiają wymianę doświadczeń w zakresie różnych metod zabezpieczeń antykorozyjnych. Liczba uczestników konferencji oraz ich aktywnych udział w dyskusjach świadczy o tym, że nie zabraknie tematów na kolejne konferencje, zwłaszcza, że rozwój zarówno w zakresie materiałów antykorozyjnych, jak i metod zabezpieczania jest z roku na rok coraz większy.

Małgorzata Zubielewicz

 


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama