Inicjatywa CORNET – projekt DuraCoat

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zrealizowało projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe”/„Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures”, o akronimie DuraCoat.

Okres realizacji projektu: 01.04.2015 – 31.03.2017.

Inicjatywa CORNET – projekt DuraCoat

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Niemiec: 
- Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL),
- Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA), Niemcy.


Wnioskodawcą projektu ze strony Polski jest PSK, a prace badawcze wykonywane są w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie i w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 8 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o, ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, CORRPOL Sp. z o.o., DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., TALKOR Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011, obowiązującego od 1 lipca 2013 r., wprowadzono do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych wymaganie Nr 7: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Zał. 1 do Rozporządzenia), w którym najistotniejszą sprawą jest zapewnienie trwałości obiektów budowlanych. Wiadomo, że konstrukcja stalowa niezabezpieczona przed korozją, lub źle zabezpieczona, po kilku czy kilkunastu latach utraci swoją nośność i stateczność. Biorąc powyższe pod uwagę widać, jak ważne jest określenie i zoptymalizowanie trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych. 

Celem projektu jest opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyni się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. 

W ramach realizacji projektu zostaną przebadane systemy powłokowe stosowane w ciągu ostatnich 10-20 lat na stalowe konstrukcje mostowe, głównie epoksydowo/poliuretanowe powszechnie używane w Europie na tego typu obiekty. Powłoki będą oceniane bezpośrednio na wytypowanych mostach pod względem uszkodzeń i utraty właściwości barierowych oraz korozji podpowłokowej, jak również metodami laboratoryjnymi pod względem odporności na czynniki mechaniczne, korozyjne i atmosferyczne. W ramach realizacji projektu będą również badane wyroby lakierowe nowej generacji, w systemach jedno-, dwu- i trójpowłokowych. 

Realizacja projektu ma zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne. Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia mechanizmów zniszczeń powłok lakierowych, w zależności od środowiska, i poznania czynników w największym stopniu wpływających na uszkodzenia. Ocena powłok bezpośrednio na obiektach (po ponad 10 latach) i porównanie wyników z wynikami badań przyspieszonych pozwoli na zweryfikowanie wiedzy producentów farb, wykonawców zabezpieczeń i inwestorów w zakresie przydatności poszczególnych wyrobów do określonych zastosowań. Będzie również pomocna przy opracowywaniu nowoczesnych systemów powłokowych i projektowaniu zabezpieczeń do długotrwałej ochrony przed korozją.

WYNIKI PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W PUBLIKACJACH:

 

INFORMACJE PRASOWE O PROJEKCIE:

Wyniki badań właściwości dotychczas stosowanych systemów powłokowych otrzymane w laboratorium i na istniejących konstrukcjach stalowych, w porównaniu z właściwościami nowoczesnymi systemów, pozwolą zarówno na stwierdzenie przydatności zastosowanych metod badawczych do oceny i przewidywania trwałości powłok w warunkach rzeczywistych, bez konieczności prowadzenia długotrwałych badań polowych, jak również na wytypowanie optymalnych systemów powłokowych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych.

Firmy wspierające PSK

Reklama