KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK RAWA 2017

O konferencji

Uwaga: pliki z referatami są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji)

 W dniach 10–12 maja w Centrum Kongresowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej  odbyła się  XI Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, zarejestrowana  jako 423.  impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC).

Tegoroczne spotkanie korozjonistów odbywało się pod hasłem: Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania, wykwalifikowane kadry – TO MY! W tym roku w konferencji wzięło udział 200 osób i 18 wystawców, a wygłoszono 50 referaty w 9 sesjach tematycznych oraz dwa referaty plenarne. Zarówno więc liczba uczestników, jak i referatów przewyższyła zeszłoroczną liczbę, o której pisałam, że była rekordowa.   

 Do zeszłorocznych sponsorów (w kolejności alfabetycznej) – Agencji Anticorr, Corrpolu, International Protective Coatings, Jotuna, PPG, Siki, Teknosa, Tikkurili oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dołączyli nowi: Graco i Vistal Construction. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska Izba Konstrukcji Stalowych i Polskie Towarzystwo Cynkownicze, a patronat medialny: „Ochrona przed Korozją”, „Mosty”, „Lakiernictwo Przemysłowe”, „Nowoczesne Hale”, „Stal. Metale. Nowe Technologie”.

Konferencja rozpoczęła się od wręczenia nagród i odznaczeń. Trzynastą Odznakę Wielkiego Korozjonisty otrzymał Kazimierz Raduszkiewicz. Od zeszłego roku Polskie Stowarzyszenie Korozyjne nagradza co roku najlepszy produkt/technologię/wydarzenie w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych. W tym roku „Rdzawą kanię”, bo tak została nazwana ta nagroda, otrzymały firmy: TORKRET Sp. z o.o. w kategorii Najlepsza Realizacja oraz  GT Poland Ltd Sp. z o.o. w kategorii Najlepszy Produkt.

Firmę TORKRET nagrodzono za technologię torkretowania krzywoliniowej ściany w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, za którą firma otrzymała nagrodę w USA za „Wybitny projekt międzynarodowy”, a GT POLAND – za zmodernizowanie fundamentów palowych w Bazie Paliw Portu Północnego w Gdańsku z wykorzystaniem unikatowej, własnej technologii, w której istotnym elementem są specjalne komory zaprojektowane i wykonane przez pracowników firmy umożliwiające wykonanie renowacji zabezpieczeń przeciwkorozyjnych na podwodnych częściach konstrukcji w warunkach powietrzno-suchych. Za te technologię firma została również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”.

Kazimierz Raduszkiewicz otrzymuje Odznakę Wielkiego Korozjonisty z rąk Aleksandry Baraniak – przewodniczącej Kapituły Odznaczeń PSK

Gratulacje i życzenia od PSK przyjmowali również: Polskie Towarzystwo Cynkownicze z okazji 25-lecia istnienia – rok przed jubileuszem, ponieważ w przyszłym roku nie będzie konferencji PSK ze względu na odbywający się w Polsce kongres EUROCORR –  oraz czasopisma: „Ochrona przed Korozją” – z okazji 60-lecia i „Mosty” – z okazji 10-lecia. To jeszcze nie koniec nagradzania, ponieważ po referatach plenarnych nastąpiło ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. W kategorii prac doktorskich nagrodzono pracę pt.: „Enkapsulacja cząstek proszku LaNi5 modyfikowanymi powłokami niklowymi jako sposób podwyższenia odporności korozyjnej elektrody wodorkowej” wykonaną przez Martynę Dymek pod kierunkiem prof. Henryka Bali na Wydziale Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. W kategorii prac inżynierskich nagrodę otrzymała Małgorzata Gonet za pracę pt.: „Poliuretanowe lakiery proszkowe antykorozyjne”, której promotorem była dr Barbara Pilch-Pitera. Praca została wykonana w Zakładzie Polimerów i Biopolimerów Politechniki Rzeszowskiej.    

Nagrodzona za najlepszą prace inżynierską Małgorzata Gonet (w środku, z dyplomem); po prawej Barbara Pilch-Pitera – promotor pracy i Agnieszka Królikowska; po lewej Andrzej Królikowski – członek Kapituły Nagród PSK

Pierwszy referat plenarny wygłosił Kazimierz Szadkowski z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w którym omówił warunki techniczne projektowania i instrukcje utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych zarządzanych przez firmę, do której należy ok. 96% długości całej eksploatowanej sieci kolejowej w Polsce i  która jako jedyna z 11 zarządców infrastruktury kolejowej zarządza liniami o znaczeniu państwowym,  stanowiącymi prawie 64% wszystkich eksploatowanych linii kolejowych.

Drugi referat plenarny miał intrygujących tytuł „Dlaczego odpadają powłoki nowej generacji?”. Wygłosiła go Agnieszka Królikowska z Instytutu Badawczego dróg i Mostów, a współautorami byli prof. Pier Luigi Bonora i Leszek Komorowski (IBDiM). Na podstawie wyników badań powłok, które uległy delaminacji, autorzy stwierdzili, że oprócz wielu spotykanych w praktyce przyczyn − takich jak: źle przygotowane podłoże, naprężenia, nagłe zmiany temperatur, przekroczenie okresu przemalowania, zbyt długi okres eksploatacji bez renowacji – utratę przyczepności w badanych przypadkach spowodowała nieodpowiednia receptura farby. Dobrą przyczepność powłoki zapewnia dobre zwilżenie podłoża przez wyrób lakierowy, a więc odpowiedni stosunek stężenia objętościowego pigmentów do krytycznego stężenia objętościowego pigmentów (SOP/KSOP). Sprzyja temu prawidłowy dobór pigmentów/wypełniaczy, odpowiednio rozdrobnionych oraz  dobrze rozproszonych i zwilżonych spoiwem. W badanych powłokach stwierdzono nierównomierne rozłożenie wypełniaczy i brak ich zwilżenia spoiwem, a ponadto użycie dużej ilości wypełniaczy o dużej wielkości cząstek, przekraczającej miejscowo grubość powłoki, co doprowadził do powstawania naprężeń i pękania powłoki. 

W trakcie konferencji odbywały się również pokazy: sprzętu do natrysku firmy GRACO i sprzętu do przygotowania powierzchni wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem firmy FALCH.

Referaty wygłaszane były w równoległych sesjach tematycznych: Powłoki ochronne, Antykorozja i środowisko, Energetyka i sieci przesyłowe, Korozja i ochrona żelbetu, Sesja elektrochemiczna, Przygotowanie powierzchni, Problemy inspektorów nadzoru, Transport, magazynowanie i rafinacja, Technologie nakładania powłok – wybrane będą publikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”.

Najwięcej referatów znalazło się w sesji dotyczącej powłok ochronnych. Omówiono w nich rodzaje i zastosowanie farb proszkowych w przemyśle (Marcin Santarius), uzyskanie i utrzymanie znaku jakości Qualicoat dla farb proszkowych (Teresa Możaryn), rozwój w zakresie nowych powłok eksploatowanych w zanurzeniu (Marcel de Haan), wyniki realizacji projektu CORNET o akronimie DuraCoat prezentujące nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy do długoletnie ochrony przed korozją (Małgorzata Zubielewicz, Anna Ślusarczyk, Grażyna Kamińska-Bach, Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski), zastosowanie w zabezpieczeniach antykorozyjnych analizy stereologicznej (Leszek Komorowski), mechanizm ochrony i obszary zastosowania stali pokrytej powłokami Zn-Mg i Zn-Al-Mg (Tomáš Prošek), właściwości antykorozyjne powłok siloksanowych na powierzchni anodowanego aluminium (Jarosław Wojciechowski, Grzegorz Lota, Karol Szubert, Andreas Bund), problemy z uzyskaniem powłoki o jednolitej barwie RAL 9006 i 9007 (Paweł Salak), zastosowanie przygotowania powierzchni nowych i poddawanych renowacji wodą pod wysokim ciśnieniem (Joao Azevedo, Wojciech Zych), właściwości powłok cynkowych w zależności od składu chemicznego i przygotowania powierzchni stali (Artur Rusin). W wyniku dyskusji nad tym ostatnim referatem postanowiono, że PTC wspólnie z PSK spróbują opracować wytyczne, instrukcje itp. na temat: jakie stale mogą być cynkowane, aby uzyskać optymalne zabezpieczenie przed korozją. Ponadto na przyszłorocznej konferencji celowe byłoby wygłoszenie referatu prezentującego zachowanie się powłok organicznych na wadliwych powłokach cynkowych.

W sesji poświęconej zagadnieniom ochrony przed korozją i ochrony środowiska Bartłomiej Guzik wygłosił referat na temat poszukiwania skutecznego zamiennika gruntów dla lotnictwa opartych na związkach Cr(VI), które mogą być stosowane do 2019 roku. Pomimo, że przebadano szereg alternatywnych wyrobów, łącznie z powłokami samonaprawiającymi się, do tej pory nie wytypowano jednoznacznego rozwiązania. Pozostałe referaty tej sesji dotyczyły nowoczesnych systemów zapobiegania emisji stosowanych w cynkowaniach (Andrzej Janiak, Anna Białecka) oraz problemów związanych z prowadzeniem prac antykorozyjnych na obiektach zasiedlonych przez ptaki (Wojciech Ostrzołek). W ostatnim referacie autor podkreślił, jak ważne jest dla wykonawcy, aby przed przystąpieniem do prac zinwentaryzować obiekt (most, wiadukt, budynek) pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki, ponieważ spada na niego odpowiedzialność prawna, nawet wówczas, gdy formalności nie zostały dopełnione przez inwestora.

Korozja elementów instalacji odsiarczania spalin (Grzegorz Moskal, Adam Hernas), zabezpieczenie konstrukcji stalowych w energetyce zawodowej (Marek Gdesz) oraz metoda hybrydowa jako innowacyjna metoda natryskiwania cieplnego z wykorzystaniem urządzenia wytwarzającego naddźwiękową strugę materiału powłokowego, którą stworzono w celu ograniczenia sumarycznych kosztów natryskiwania ujmujących aspekty czasu wykonania powłoki oraz zużycia materiałów i energii w procesie jej wytwarzania (Bożena Szczucka-Lasota, Krzysztof Szymański, Jan Piwnik, Tomasz Węgrzyn) to zagadnienia poruszane w sesji obejmującej energetykę i sieci przesyłowe.  

Kolejna sesja obejmowała tematykę związaną z korozją i ochroną konstrukcji żelbetowych. Wygłoszone w niej referaty dotyczyły: oceny trwałości złączy konstrukcyjnych wielkopłytowych budynków mieszkalnych (Michał Wójtowicz), technologii i właściwości geopolimerowych kompozytów budowlanych (Piotr Woyciechowski, Grzegorz Adamczewski, Krzysztof Saramowicz), wpływu zawartości granulatu z utylizacji mieszanki betonowej na właściwości betonu oraz kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych wapnem i domieszką przeciwskurczową (obydwa referaty autorstwa zespołu: Maciej Gruszczyński, Małgorzata Lenart, Urszula Paszek), napraw konstrukcji żelbetowych uszkodzonych na skutek korozji (Tomasz Kordjak), przygotowania powierzchni wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem (Robert Bagschik) i kotwienia barier energochłonnych (Jerzy Szerszoń).

Co drugi rok organizowana jest w czasie konferencji sesja dotycząca ochrony elektrochemicznej – na przemian z konferencją elektrochemiczną organizowaną przez Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. W tym roku wygłoszono w tej sesji referaty prezentujące rolę Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce (Wojciech Sokólski), stan normalizacji w zakresie ochrony katodowej (Zofia Uziębło),  kryteria ochrony katodowej stosowane w krajach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (Jerzy Mossakowski, Łukasz Sadowski, Jerzy Sibila), bezdefektowe powłoki izolacyjne na rurociągach podziemnych (Marek Fiedorowicz), wpływ korozji wżerowej na ocenę wyników pomiarów rezystometrycznych szybkości korozji (Jezmar Jankowski), zdalne monitorowanie parametrów ochrony katodowej rurociągu (Jacek Rozwadowski, Maciej Malicki) i możliwości ograniczenia korozji stopów ołowiu w akumulatorze kwasowo-ołowiowym dzięki zastosowaniu dodatku cieczy jonowych (Marek Baraniak, Grzegorz Lota, Agnieszka Gabryelczyk, Kacper Kopczyński, Waldemar Rzeszutek, Ewa Jankowska). Z pewnością z większością tekstów czytelnicy będą mogli zapoznać się w sierpniowym numerze poświęconym ochronie katodowej.

Tegoroczna konferencja nie pozostawiła uczestnikom zbyt dużo czasu na dyskusje kuluarowe i spacery, gdyż jeszcze nigdy w historii konferencji PSK nie było tylu sesji tematycznych. Kolejna sesja dotyczyła przygotowania powierzchni, a poruszane w niej zagadnienia to: technologie przygotowania powierzchni elementów ocynkowanych, w której autor (Marek Budziszewski) przedstawił szereg metod obróbki chemicznej, szczególnie przydatnych do przygotowania ocynkowanych elementów cienkościennych, w przypadku których lekka obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa do zastosowania (w tym: obróbkę polimerową, chromianowanie związkami Cr(III), fosforanowanie, metody bezfosforanowe). Inne prezentowane w tej sesji metody przygotowania powierzchni to obróbka strumieniowo-ścierna z zastosowaniem komory dwuścierniwowej (Edward Firek), zmodyfikowany proces elektroosadzania powłok cynkowych (Ewa Osuchowska), czyszczenie chemiczne (Trond Soltvedt) i cynkowanie zanurzeniowe – trendy XXI w. (Zygmunt Tyla).

Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji dotyczyła problemów z jakimi spotykają się w swojej praktyce inspektorzy nadzoru i wykonujący ekspertyzy. Przy wykonywaniu ekspertyz często okazuje się, że korozję i/lub uszkodzenie powłoki spowodowały inne czynniki niż zakładano pierwotnie. Takie przypadki omówiono w tej sesji, jak i w referacie plenarnym Agnieszki Królikowskiej. Łukasz Augustyński omówił przypadek występowania wady powłoki lakierowej w postaci nakłuć igłą na powierzchni cynku natryskiwanego cieplnie, a Jacek Bordziłowski – perforacji ściany zbiornika magazynowego mieszaniny kwasów nieorganicznych po trzech miesiącach eksploatacji. Jerzy Kozłowski i Martin Czysch przybliżyli uczestnikom konferencji wymagania dotyczące kompetencji i formy kształcenia osób zajmujących się ochroną przed korozją w Polsce i w Niemczech. Kontrola jakości konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami cynkowymi z zastosowaniem rożnych metod badawczych była przedmiotem kolejnego referatu (Magdalenia Dyrda, Jacek Bugajski). Podsumowaniem sesji był referat Tadeusza Abramskiego o przewrotnym tytule: „Jak pomalować, żeby było zabezpieczone antykorozyjnie, czyli nie każdy pędzel trzymać powinien”.  Autor podkreśla, że tak postawione pytanie dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces mający doprowadzić do skutecznego zabezpieczenia przed korozją i estetycznego wyglądu pomalowanych obiektów. Końcowy fragment referatu:”…..pędzel można powierzyć tylko człowiekowi, który będzie wiedział jakiego pędzla użyć, jak go trzymać, co z nim zrobić, i jak dbać o niego żeby służył jak najdłużej i aby spod niego wychodziły prace, spełniające wszelkie wcześniej przyjęte normy i założenia” doskonale wpisuje się w hasło konferencji.  

Na sesję obejmującą zagadnienia transportu, magazynowania i rafinacji złożyły się referaty, w których autorzy omówili: zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników paliwowych (Paweł Zagół), pilotażową linię zabezpieczania wewnętrznych powierzchni cystern (Katarzyna Żyta), budowę terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (Robert Jóźwiak), renowację wewnętrznych powierzchni zbiorników mazutowych powłoką kompozytową STAR WR 5555 (Magdalena Drac-Tatoń, Zdzisław Bruś), zastosowanie metody RBI (Risk Based Inspection) w kompleksowym systemie nadzoru nad urządzeniami w PKN ORLEN (Mirosław Paćko, Michał Kosmatka), automatyzacja i robotyzacja operacji antykorozyjnych (referaty Józefa Gutowskiego i Tomasza Chodorowskiego), minimalny poziom wiedzy malarzy na temat obsługi i konserwacji sprzętu (Michał Jaczewski, Edward Firek) oraz płynny środek zmniejszający pylenie w obróbce strumieniowo-ściernej na sucho (Marek Marcinkowski) to zagadnienia, które zaprezentowano w sesji obejmującej technologie nakładania powłok.

Po zakończeniu sesji tematycznych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd PSK w starym składzie, co nie dziwi, ponieważ „stary” Zarząd powinien dokończyć wszystkie rozpoczęte za jego kadencji prace związane z organizacją Międzynarodowego kongresu EUROCORR 2018.  W czasie dyskusji Okrągłego Stołu poruszono dwa główne tematy: udzielanie przez PSK rekomendacji firmom wykonawczym poddających się dobrowolnej certyfikacji oraz ocenę przez firmy wykonawcze współpracy z producentami i dostawcami wyrobów lakierowych. Po burzliwej dyskusji postanowiono dopracować ankiety dotyczące obydwóch projektów, zamieścić je na stronie PSK i poddać pod dalszą dyskusję członkom PSK.

Wieczorami uczestnicy konferencji mogli oderwać się od tematyki korozyjnej. W pierwszym dniu wystąpił zespół DeGENTLEMEN, a w drugim Krystyna Stańko, piosenkarka jazzowa i autorka tekstów, a jednocześnie wykładowca wokalistyki jazzowej i dziennikarka radiowa. 

Małgorzata Zubielewicz


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama