KONFERENCJE PSK

Konferencja JACHRANKA'2019

O konferencji

Uwaga: pliki z referatami Konferencji są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji).

W dniach 21-23 października 2019 r. w Hotelu Windsor w Jachrance (nad Zalewem Zegrzyńskim) odbyła się XIII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne - Trendy i osiągnięcia w zabezpieczeniach antykorozyjnych”. Konferencja miała afiliację Europejskiej Federacji Korozyjnej nr 458.

Uroczystego rozpoczęcia Konferencji dokonały prezes stowarzyszenia Agnieszka Królikowska i wiceprezes Iwona Gajecka. Powitały one uczestników konferencji: inwestorów, projektantów, wykonawców, producentów materiałów i sprzętu, inspektorów oraz przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych i uczelni. Przedstawiły też sponsorów konferencji: firmy Sika, Graco i Jotun.

Następnie Agnieszka Królikowska omówiła najważniejsze wydarzenia w działalności PSK w okresie ostatnich dwóch lat - od poprzedniej konferencji. Sukcesem zakończyła się organizowana przez stowarzyszenie konferencja Eurocorr’2018 w Krakowie. Wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników, towarzyszyły jej ciekawe warsztaty, a organizacja konferencji została bardzo wysoko oceniona przez uczestników i władze Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Smutnym wydarzeniem była śmierć Aleksandry Baraniak w styczniu 2019 r. Była ona bardzo aktywnym członkiem stowarzyszenie od jego powstania. Stanowiła niekwestionowany autorytet w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych. Pamięć zmarłej uczczono minutą ciszy. Do materiałów konferencyjnych, wręczanych uczestnikom, dodano zbiór reprintów publikacji Aleksandry Baraniak wydany przez PSK.

W ostatnim okresie nastąpiły zmiany w składzie zarządu Stowarzyszenia. Z pracy w zarządzie zrezygnowali długoletni jego członkowie: Małgorzata Zubielewicz i Wojciech Sokólski. Wraz z podziękowaniami otrzymali piękne rośliny doniczkowe.

Następnie wręczono Odznaki Wielkiego Korozjonisty, nadawane przez PSK osobom, które w swoim życiu zawodowym poświęciły się problematyce korozyjnej i w tym zakresie w znaczący sposób wsparły działalność stowarzyszenia. Laureatami za lata 2018-2019 zostali: Iwona Gajecka, Lech Adamczewski, Krzysztof Saramowicz.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród „Rdzawej Kani” w kategorii Najlepszy Produkt / Wydarzenie / Technologia / Realizacja w obszarze antykorozji.

Nagrodę w kategorii Najlepszy Produkt otrzymały podkładowe wysokocynkowe farby epoksydowe linii Avantguard firmy Hempel, których charakterystykę przedstawili autorzy późniejszego referatu.

W kategorii Najlepsza Firma nagrodę otrzymała firma Novol. Ten krajowy producent wyrobów lakierowych produkuje rocznie ok. 18 000 farb, ma w asortymencie 1300 produktów, a eksportuje je do 53 krajów świata. Ponadto  w ramach Akademii Novol prowadzi szeroką akcję edukacyjną (szkoły zawodowe, technika, szkolenia, np. w zawodzie lakiernika).

Następnie przedstawiono wyniki konkursu PSK na najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką / magisterską / doktorską związaną z szeroko rozumianą ochroną przed korozją. W bieżącej edycji konkursu oceniano prace wykonane w latach 2017-2018. Na konkurs wpłynęły 2 prace doktorskie, 3 prace inżynierskie i 6 prac inżynierskich. Wyniki konkursu wraz ze skrótową charakterystyką nagrodzonych prac przedstawił członek kapituły Andrzej Królikowski.

- W kategorii prac doktorskich nagrodę zdobyła dr inż. Anna Dobkowska z Politechniki Warszawskiej za rozprawę „Odporność korozyjna stopów magnez-lit”, promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera.

- W kategorii prac magisterskich nagrodzono mgr inż. Ewę Siutę z Politechniki Śląskiej za pracę „Analiza wpływu chemicznej pasywacji powierzchni kwasem azotowym, cytrynowym na charakterystykę odporności korozyjnej stali austenitycznej”, promotor: dr inż. Zbigniew Brytan.

- W kategorii prac inżynierskich/licencjackich nagrodę zdobyła inż. Sara Helena Koncewicz z Politechniki Rzeszowskiej za pracę inżynierską „Morfologia zgorzeliny na podłożu nadstopu niklu CMSX-4 w początkowym stadium utleniania wysokotemperaturowego w temperaturze 1000°C”, promotor: dr inż. Wojciech Nowak.

Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne. Następnie przedstawiły krótkie prezentacje nagrodzonych prac.

Podczas pierwszej sesji „Powłoki ochronne i infrastruktura” zaprezentowano 4 referaty.

W pierwszym referacie „Wodór w procesie cynkowania – w teorii i praktyce przemysłowej” Maria Sozańska z Politechniki Śląskiej przedstawiła dwa przypadki zniszczenia nowych konstrukcji metalowych w następstwie pękania elementów mocujących: śrub ze stali ocynkowanej zanurzeniowo. Pierwszy przykład zaczerpnięto z literatury, drugi był przedmiotem ekspertyzy autorów referatu. W obu przypadkach przyczynę upatrywano w naprężeniowym pękaniu korozyjnym wywołanym nawodorowaniem stali w procesie cynkowania. Referat spotkał się z burzliwą reakcją przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, którzy dowodzili, że konstrukcje ocynkowane zanurzeniowo charakteryzują się dużą trwałością.

Następnie Marek Puczkarski z firmy Hempel wystąpił z referatem „Avantguard – Nowa definicja antykorozji”, promującym epoksydowe farby podkładowe, które wcześniej zostały nagrodzone „Rdzawą Kanią”. Są to farby z dodatkiem „aktywowanego’ pyłu cynkowego, które zapewniają długotrwałą ochronę nawet w agresywnych środowiskach. Na to wynikać z ich innowacyjnego składu: puste kulki szklane hamują rozwój pęknięć powłoki, pył cynkowy działa protektorowo, a dodatkowo w reakcji a aktywatorem tworzy trudnorozpuszczalne produkty, które wypełniają szczeliny powłoki i wspomagają jej działanie barierowe.

Iwona Gajecka (PPG Coatings) w swoim referacie „Zagrożenia pożarowe w tunelach – podejście polskie i światowe” omówiła najpierw specyfikę pożaru w tunelu. Tzw. krzywa pożarowa dla tuneli (zależność temperatury od czasu trwania pożaru) wskazuje na gwałtowny wzrost temperatury w ciągu kilku pierwszych minut. Stwarza to wielkie zagrożenie i stanowi duże wyzwanie dla projektantów. Autorka dokonała porównania polskich i zagranicznych regulacji prawnych dotyczących wymaganej odporności ogniowej materiałów oraz bezpieczeństwa pożarowego w tunelach. Na tej podstawie stwierdziła, że polskie przepisy są niewystarczające i pozostawiają zbyt dużą dowolność projektantom. Ten stan wymaga pilnych działań legislacyjnych, bo w Polsce buduje się coraz więcej tuneli i są one coraz dłuższe.

Na ostatni w tej sesji referat „Pomiar grubości metodą ultradźwiękową – zalety, wady i ograniczenia” złożyły się wystąpienia trzech osób. Najpierw Leszek Komorowski z IBDiM omówił najczęściej stosowane metody pomiaru grubości powłok, ich zalety i ograniczenia. Podkreślił, że wyniki niszczących pomiarów grubości są najlepszym odniesieniem do kalibracji mierników grubości wykorzystujących metody nieniszczące. Następnie Holger Prechtl z Elektrophysik przedstawił zasadę ultradźwiękowej metody określania grubości materiału i wykonał taki pomiar dla powłoki. Tłumaczył, jak określa się grubość powłoki na podstawie czasu, po którym powraca fala ultradźwiękowa odbita od granicy powłoka – podłoże (tzw. echo). Dariusz Droszkowski z Agencji Anticorr Gdańsk wskazał problemy przy stosowaniu tej metody, gdy badany materiał jest niejednorodny, np. są w nim cząstki innego materiału pęcherzyki powietrza, itp. Następnie autorzy zaprosili na warsztaty „Pomiar grubości metodą ultradźwiękową”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja.

Drugiego dnia konferencji referaty wygłaszane były w równoległych sesjach tematycznych: Powłoki ochronne i infrastruktura, Korozja i ochrona żelbetu, Sesja elektrochemiczna Energetyka i sieci przesyłowe, Maszyny.

Najwięcej referatów znalazło się w sesji dotyczącej powłok ochronnych i infrastruktury. Dwa pierwsze wystąpienia były związane z inicjatywami NACE i przedstawił je Bartosz Noworyta: Corrosion Management – zarządzanie procesami związanymi z korozją na przykładzie projektu IMPACT PLUS organizacji NACE, Ważne zagadnienia w korozji i zabezpieczeniach antykorozyjnych pokazane na konferencji NACE 2019. Na pierwsze w Polsce studia podyplomowe Farby i lakiery proszkowe zaprosiła prof. Barbara Pilch-Pitera z Politechniki Rzeszowskiej. W kolejnych wystąpieniach omówiono: Wybrane aspekty zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych na bazie doświadczeń firmy Jotun (Jerzy Kosior), Obowiązujące przepisy dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych w normach niemieckich  (Z. Kowalczuk), Nowoczesne powłoki antykorozyjne prezentowane na kongresach europejskich  (Małgorzata Zubielewicz). Zagadnienia korozji stopów aluminium i stali stopowych stosowanych w układach chłodzących przedstawiła Halina Krawiec. Punktem wyjścia do dyskusji nt. oceny przedsiębiorstw branży antykorozyjnej był referat Tadeusza Abramskiego „Ocena Przedsiębiorstw Branży Antykorozyjnej na podstawie przyjętego przez Zarząd PSK Regulaminu”.

W popołudniowej części sesji prezentowano następujące tematy:

Nowoczesne rozwiązania antykorozyjne dla konstrukcji podatnych pracujących w trudnych warunkach (Ewa Kościńska, Karol Bzdawka),  Jakie są i co znaczą różnice w wymaganiach badawczych systemów powłokowych do zabezpieczeń antykorozyjnych wykonywane w celu otrzymania różnych certyfikatów (Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska), Porządek w dokumentach (Łukasz Augustyński, Marek Gdesz, Krzysztof Szymański), Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji nowej gamy asortymentowej drutów ze stopów Zn-Al przeznaczonych do ochrony przed korozją metodą metalizacji natryskowej (Piotr Osuch),  Optymalizacja procesów czyszczenia i powlekania konstrukcji stalowych poprzez zintegrowany system zarządzania (Andrzej Brandt, Błażej Szewczyk, Zdzisław Karasowski), Jak wybierać kolor naszej konstrukcji, aby był trwały (Damian Wojda),  Wybrane aspekty wykonania i użytkowania antykorozyjnych powłok cynkowych (Krzysztof Szymański, H. Kania).

Co drugi rok organizowana jest w czasie konferencji sesja dotycząca ochrony elektrochemicznej – na przemianz konferencją elektrochemiczną organizowaną przez Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. W tym roku wygłoszono w tej sesji referaty nt. certyfikacji personelu ochrony katodowej  (Wojciech Sokólski), ochrony katodowej  konstrukcji morskich (Maciej Kalinowski). Szymon Ciarka przedstawił System zdalnego monitoringu ochrony katodowej Goliah + WebProCat  oraz Współczynnik T - ewaluacja efektywności ochrony katodowej we Włoszech. Kolejne wystąpienia dotyczyły elektrochemicznych aspektów uziemień energetycznych (Wojciech Sokólski) oraz badań laboratoryjnych powłoki poliuretanowej PUR na armaturze odcinającej do sieci gazowych (Tomasz Minor).

Kolejna sesja obejmowała tematykę związaną z korozją i ochroną konstrukcji żelbetowych. Wygłoszono w niej referaty: Obciążenia środowiskowe oraz specyficzne oddziaływania wpływające na stan żelbetowych morskich budowli hydrotechnicznych (Tomasz Mioduszewski), Zasady prowadzenia napraw konstrukcji z betonu zbrojonego wg PN-EN 1504. Praktyka w Polsce na przykładzie obiektów mostowych i parkingów wielopoziomowych (Tomasz Kordjak), Korozja chlorkowa stali w betonie - efektywny i pozorny współczynnik dyfuzji chlorków (Robert Filipek, K. Szyszkiewicz-Warzecha, Agnieszka Królikowska), Torkretowanie przykładem skutecznej technologii w zabezpieczeniu przed korozją i erozją powierzchni żelbetowych, ceglanych i innych (Włodzimierz Majchrzak), Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 (Maciej Gruszczyński).

Na sesję obejmującą zagadnienia energetyki i sieci przesyłowych złożyły się referaty: Mechanizm zużycia powłok ochronnych stosowanych w ochronie elementów instalacji kotłowych (Krzysztof Szymański, Dawid Niemiec, Maciej Szpak, Łukasz Augustyński), Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pierwszo-
i drugorzędowej w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Gazowo-Parowej Siemens PKN ORLEN
(Andrzej Miodek), Czyszczenie wymienników ciepła wodą pod ultra wysokim ciśnieniem (Robert Bagschik, Michał Komorowski), Problemy / rozwiązania zabezpieczeń antykorozyjnych przy budowie / rozbudowie polskich elektrowni (Marek Gdesz).

W sesji Maszyny wygłoszono referaty: Powłoki do ochrony przed zużyciem części maszyn wytwarzane metodami napawania i natryskiwania cieplnego (Krzysztof Szymański, Ewa Jonda, Wojciech Szymański oraz Procesy lakiernicze podczas produkcji nowoczesnych maszyn rolniczych (Bartosz Zubrzycki).

Na stronie PSK, dla zalogowanych członków PSK, są dostępne wszystkie referaty. 

Trzeciego dnia konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie członków PSK. Prezes PSK Agnieszka Królikowska omówiła istniejące Sekcje i Komisje PSK, dyskutowano także o nowych inicjatywach. PSK nawiązało współpracę z NACE, planowana jest organizacja wspólnych sympozjów i kursów. Certyfikacja wytwórni przez PSK to kolejna inicjatywa i szansa pokazania, że wytwórnia również w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych jest na najwyższym poziomie. W przygotowaniu jest także program dla Młodych Korozjonistów: zniżki konferencyjne, staże w firmach zrzeszonych w PSK itp.

Komisją ds. Zabezpieczeń Ogniochronnych zajmuje się Iwona Gajecka. W tym roku został powołany przez nią Komitet Techniczny PSK do opracowania Wytycznych do Projektowania, Wykonania i Weryfikacji Powykonawczej powłokowych systemów ogniochronnych konstrukcji stalowych, który ma za zadanie interweniować w kwestiach niejasności wymogów legislacyjnych czy specyfikacyjnych. W skład Komitetu wchodzą również przedstawicie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.Komisją ds. Korozji Żelbetu zajmuje się Krzysztof Saramowicz, liderem Sekcji Producentów Farb oraz nowoutworzonej Komisji ds. norm i rozporządzeń jest Michał Jaczewski. Powołano Zespół ds. Przetargów i Ofert. Zaproponowano także utworzenie Zespołu ds. farb proszkowych.

Sekretarz PSK Urszula Paszek omówiła wyniki ankiety skierowanej do członków PSK. W dalszej części spotkania dyskutowano o utworzeniu grupy rzeczoznawców PSK podzielonej na specjalizacje. Osoby zainteresowane funkcją rzeczoznawcy PSK proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem. W najbliższym czasie PSK planuje przebudowę strony internetowej oraz bardziej intensywną obecność  w mediach społecznościowych.

 

PROGRAM KONFERENCJI dostępny TUTAJ

 

SPIS REFERATÓW Z PODZIAŁEM NA SESJE:

SESJA „Powłoki ochronne i infrastruktura”

Wodór w procesie cynkowania – w teorii i praktyce przemysłowej,  Maria Sozańska, Sylwia Węgrzynkiewicz 

Avantguard – Nowa definicja antykorozji,  Marek Puczkarski, Roman Rosiński, Antoni Prieto

Zagrożenia pożarowe w tunelach – podejście polskie i światowe, Iwona Gajecka

Pomiar grubości metodą ultradźwiękową – zalety, wady i ograniczenia,  Holger Prechtl,Leszek Komorowski, Dariusz Droszkowski

Corrosion Management – zarządzanie procesami związanymi z korozją na przykładzie projektu IMPACT PLUS organizacji NAC, E Bartosz Noworyta

Ważne zagadnienia w korozji i zabezpieczeniach antykorozyjnych pokazane na konferencji NACE 2019,  Bartosz Noworyta

Ocena Przedsiębiorstw Branży Antykorozyjnej na podstawie przyjętego przez PSK regulaminu, Tadeusz Abramski

Obowiązujące przepisy dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych w normach niemieckic,h Zenon Kowalczuk

Wybrane aspekty zabezpieczeo antykorozyjnych mostów stalowych na bazie doświadczeń Firmy Jotun, Jerzy Kosior

Korozja stopów aluminium i stali stopowych stosowanych w układach chłodzących, Halina Krawiec

Nowoczesne powłoki antykorozyjne prezentowane na kongresach europejskich, Małgorzata Zubielewicz

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe Farby i lakiery proszkowe - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie, Barbara Pilch-Pitera

Nowoczesne rozwiązania antykorozyjne dla konstrukcji podatnych pracujących w trudnych warunkach, Ewa Kościńska, Karol Bzdawka

Jakie są i co znaczą różnice w wymaganiach badawczych systemów powłokowych do zabezpieczeń antykorozyjnych wykonywane w celu otrzymania różnych certyfikatów, Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska

Porządek w dokumentach, Łukasz Augustyński, Marek Gdesz, Krzysztof Szymański

Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji nowej gamy asortymentowej drutów ze stopów Zn-Al przeznaczonych do ochrony przed korozją metodą metalizacji natryskowej, Piotr Osuch

Optymalizacja procesów czyszczenia i powlekania konstrukcji stalowych poprzez zintegrowany system zarządzania, Andrzej Brandt, Błażej Szewczyk, Zdzisław Karasowski

Jak wybierać kolor naszej konstrukcji, aby był trwały, Damian Wojda

Bezpieczny dla środowiska proces fosforanowania stopów aluminium Lech Kwiatkowski, Rafał Lutze, Anna Kapuścińska

Wybrane aspekty wykonania i użytkowania antykorozyjnych powłok cynkowych Krzysztof Szymański, H. Kania

 

SESJA „Korozja i ochrona żelbetu”

Obciążenia środowiskowe oraz specyficzne oddziaływania wpływające na stan żelbetowych morskich budowli hydrotechnicznych, Tomasz Mioduszewski

Zasady prowadzenia napraw konstrukcji z betonu zbrojonego wg PN-EN 1504. Praktyka w Polsce na przykładzie obiektów mostowych i parkingów wielopoziomowych, Tomasz Kordjak

Korozja chlorkowa stali w betonie - efektywny i pozorny współczynnik dyfuzji chlorków, Robert Filipek, K. Szyszkiewicz-Warzecha, Agnieszka Królikowska

Torkretowanie przykładem skutecznej technologii w zabezpieczeniu przed korozją i erozją powierzchni żelbetowych, ceglanych i innych, Włodzimierz Majchrzak

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B06265:2018-10, Maciej Gruszczyński 

 

SESJA „Energetyka i sieci przesyłowe”

Mechanizm zużycia powłok ochronnych stosowanych w ochronie elementów instalacji kotłowych, Krzysztof Szymański, Dawid Niemiec, Maciej Szpak, Łukasz Augustyński

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji pierwszo- i drugorzędowej w elektrowni wykorzystującej jako paliwo węgiel kamienny i elektrowni gazowo-parowej, Andrzej Miodek

Czyszczenie wymienników ciepła wodą pod ultra wysokim ciśnieniem, Robert Bagschik, Michał Komorowski

Powłoki do ochrony antykorozyjnej wytwarzane metodami natryskiwania cieplnego, Krzysztof Szymański, Łukasz Augustyński, Marek Gdesz 

 

SESJA „Maszyny”

Powłoki do ochrony przed zużyciem części maszyn wytwarzane metodami napawania i natryskiwania cieplnego, Krzysztof Szymański, Ewa Jonda, Wojciech Szymański

Powłoki ochronne stosowane w produkcji maszyn rolniczych, Bartosz Zubrzycki 

 

Uwaga: pliki z referatami Konferencji są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji).


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama