KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK PRAKTIKOR STAL-BETON'2023

O konferencji

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Korozjonistom za udział w XVI Konferencji PSK PRAKTIKOR STAL-BETON'2023, która odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w hotelu Willa Port w Ostródzie.

SPONSORZY KONFERENCJI:

                       

           

 

PATRONI HONOROWI:

                            

 

PATRONAT PRASOWY:

                 

 

STOISKA

  1. Agencja Anticorr Gdańsk Sp. z o.o.
  2. Czasopismo "MOSTY"
  3. Czasopismo "Ochrona przed Korozją"
  4. DAFA - Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad
  5. FarCo Sp. z o.o.
  6. Graco Distribution BV
  7. Hammelmann GmbH

 

Konferencja  zostala zarejestrowana jako 494. wydarzenie EFC.

Podczas Konferencji wręczono Odznaki Wielkiego Korozjonisty, nadawane przez PSK osobom, które w swoim życiu zawodowym poświęciły się problematyce korozyjnej i w tym zakresie w znaczący sposób wsparły działalność stowarzyszenia. Laureatką za rok 2022 została Anna Białecka.

Wygłoszono następujące referaty:

Sesja plenarna:

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS): an useful technique for evaluating the performance of conversion and organic coatings / Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna [EIS]: przydatna metoda do oceny zachowania powłok konwersyjnych i organicznych
- Marjorie Olivier (University of Mons, Materials Science Department)

Makroekonomiczne otoczenie branży zabezpieczeo przed korozją – stan bieżący i perspektywy 2023 / Macroeconomic environment of the corrosion protection industry - current state and prospects for 2023
- Anna Białecka (ZINKPOWER Szczecin Sp. z o.o.)

Activities of the Young Section in the European Federation of Corrosion / Działalnośd Sekcji Młodych w Europejskiej Federacji Korozyjnej
- Noemie Ott (European Federation of Corrosion

Wpływ korozji na nośność zmęczeniową stalowych konstrukcji mostowych / Effect of corrosion on fatigue capacity of steel bridge structures
- Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski)

Zmagania z korozją galwaniczną – historia znaczona błędami - suplement / Strugle with galvanic corrosion – the history full of errors - supplement
- Andrzej Królikowski

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów przemysłowych na przykładzie Elektrowni Wodnej Żarnowiec / Anti-corrosion protection of industrial pipelines on the example of Żarnowiec Water Power Plant
- Lech Adamczewski

ZINGA – grunt wysokocynkowy – alternatywa dla metalizacji i cynkowania ogniowego – wystąpienie reklamowe / ZINGA - zinc-rich primer - an alternative to metallization and hot-dip galvanizing - advertising performance
- Christian Verbrugghe (Zingametal BV-SRL)

W sesji prac dyplomowch odbyły się wystąpienia Laureatów konkursu PSK na najlepszą pracę dyplomową. Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego otrzymali:

- w kategorii prac inżynierskich/ licencjackich: inż. Klara Gańko (Politechnika Warszawska) za pracę inżynierską: „Ocena właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych zanurzeniowych z zawartością bizmutu” (promotor: dr inż. Michał Piszcz),

- w kategorii prac magisterskich: mgr inż. Patrycja Zaguła (Politechnika Rzeszowska) za pracę: „Niskotemperaturowe poliuretanowe lakiery proszkowe na bazie żywic akrylowych” (promotor: dr hab. Barbara Pilch-Pitera).

- w kategorii prac doktorskich: dr inż. Agata Sotniczuk, (Politechnika Warszawska) za pracę: „Odporność na korozję tytanu i jego stopów w aspekcie zastosowań biomedycznych” (promotor: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz).

Sesja powłok ochronnych:

Wybrane metody oceny odporności lakierowych systemów powłokowych na jednoczesne działanie czynników korozyjnych i fizykomechanicznych / Selected methods for evaluating the resistance of paint coating systems to simultaneous corrosion and physical-mechanical agents
- Michał Hanke, Bartłomiej Wierzba, Lech Kwiatkowski (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny)

Audyt, inspekcja, ocena wytrzymalosciowa i zalecenia dotyczące naprawy betonu I stali dla 70-letniej konstrukcji portowej w tropikalnym środowisku morskim Zachodniej Australii / Structural integrity audit, inspection, assessment and repair recommendations for 70 years old concrete and steelwork ship loader structure in tropical marine environment
- Sławomir Misiun (Alpha Consulting Engineers and Managers Pty Ltd)
 
Investigation of corrosion defects on coated components – from analysis to root cause elimination / Analityczne badanie defektów korozyjnych na elementach powlekanych – od analizy do eliminacji pierwotnej przyczyn
- David Hoffmann (DFO Service GmbH, Neuss, Germany)
 
Porównanie wymagao czeskich i polskich dla zabezpieczeo przeciwkorozyjnych konstrukcji podatnych z blach falistych / Comparison of czech and polish anticorrosion requirements for corrugated steel buried structures
- Ewa Kościńska (ViaCon Polska Sp. z o.o.)

Wymagania techniczne dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego mostów w Norwegii / Technical requirements for corrosion protection of bridges in Norway
- Łukasz Augustyoski (ROSA Łukasz Augustyoski)

Rozwiązania renowacyjne przygotowane na miarę potrzeb Klienta / Renovation solutions tailored to the customer's needs
- Jerzy Kosior (Jotun Polska Sp. z o.o.)

Ciekawe realizacje przy użyciu sprzętu GRACO / Interesting projects using GRACO equipment
- Piotr Dymek (Graco Distribution BV)

Sesja betonowa:

Problematyka współczesnych rozwiązao materiałowych w zabezpieczaniu żelbetowych budowli inżynierskich / Problems of modern material solutions in the protection of reinforced concrete engineering structures
- Krzysztof Saramowicz (Usługi Techniczno-Marketingowe Krzysztof Saramowicz), Piotr Woyciechowski, Paweł Łukowski, Grzegorz Adamczewski (Politechnika Warszawska), Kaja Kłos (TPA Sp. z o.o.)

Korozja chlorkowa - szczególne zagrożenie dla morskich, inżynierskich budowli hydrotechnicznych / Chloride corrosion - a particular threat to offshore, engineered hydraulic structures
- Krzysztof Saramowicz (Usługi Techniczno-Marketingowe Krzysztof Saramowicz), Aleksandra Maliszewska (AQUAPROJEKT Spółka Sp. z o.o.)

Naprawa błędów wykonawczych i projektowych w konstrukcjach żelbetowych i posadzkach przy pomocy żywic syntetycznych / Repair of manufacturing and design errors in reinforced concretestructures as well as floors with the use of synthetic resins
Paweł Danielewicz (Sto Sp. z o.o.)
 
Zasady prowadzenia napraw konstrukcji inżynierskich z betonu zbrojonego uszkodzonych wskutek korozji chlorkowej zgodnie z normą PN-EN 1504 / Rules for the repair of engineering structures made of reinforced concrete damaged by chloride corrosion in accordance with EN 1504 standard
Daniel Białecki (Top Building Sp.z o.o.)

Torkretowanie w naprawach, wzmocnieniach oraz nowych konstrukcjach. Błędy projektowe i wykonawcze / Shotcrete in repairs, reinforcement and new construction. Design and execution errors
Włodzimierz Majchrzak (Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o. o., Sp.k.)

Sesja powłok ogniochronnych:

Czy z cynkiem nam po drodze? Rola powłoki cynkowej i jej ewentualny wpływ na odpornośd ogniową konstrukcji stalowych / Are we on the way with zinc? The role of zinc coating and its possible impact on the fire resistance of steel structures
- Iwona Gajecka (PPG Protective&Marine Coatings), Łukasz Radosiński (NOVASELL Sp. z o.o.)

Powłoki ogniochronne w sytuacji pożarów węglowodorowych z uwzględnieniem środowiska eksploatacji. Spotykana praktyka projektowania / The fire protection coatings in hydrocarbon fire situations considering the operating environment. The design practice
- Aneta Kletkiewicz (BALTIC Investment TTK Sp. z o.o.)
 
Systemy ochrony przeciwpożarowej i kriogenicznej dla instalacji LNG / Fire protection and cryogenic embrittlement protection systems for LNG Plants
- Joanna Rydzyńska (Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.)

Sesja powłok proszkowych:

Wady powłok lakierniczych występujące w procesie malowania proszkowego / Coating defects in the powder coating process
- Małgorzata Adamowicz (EKO-BHL Sp. z o.o.)
 
Technika malowania „proszek na proszek”. Dwie warstwy – jedno wygrzewanie / “Powder in Powder” coating technique. Two layers – single curing
- Kamil Koj (FarCo Sp. z o.o.)

Powłoki proszkowe w zastosowaniach antykorozyjnych konstrukcji stalowych, próba dostosowania wymagao do schematu normy PN-EN ISO 12944 / Powder coatings in anti-corrosion applications of steel structures, an attempt to adapt the requirements to the scheme of the PN-EN ISO 12944 standard
- Izabela Kunce, Agnieszka Królikowska (Instytut Badawczy Dróg I Mostów)

Dobór systemów proszkowych dla środowiska Im-3 na podstawie propozycji dostawców farb proszkowych / Designing powder system form Im-3 environment based on recommendation of powder paint suppliers
 - Agnieszka Michoń (MetCorr Sp. z o.o.)

Sesja powłok ochronnych:

Grunty o zmniejszonej zawartości cynku – alternatywa dla gruntów wysokocynkowych / Primers with reduced zinc content – an alternative to zinc-rich primers
- Małgorzata Zubielewicz, Ewa Langer (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników), Agnieszka Królikowska, Leszek Komorowski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Kompetencje personelu w procesach antykorozji / Personnel competence in anti-corrosion processes
- Jerzy Kozłowski (SLV-GSI Polska Sp. z o.o.), Jakub Kozłowski (Athletic Sp. z o.o.), Martin Czysch (GSI – Gesellschaft für  Schweißtechnik International mbH Niederlassung SLV Duisburg)

Nieprecyzyjne określenie wymagao w normach dotyczących badań odrywowych mogących mieć wpływ na wyniki badao systemów powłokowych / Inaccurate requirements in pull-off test standards that may affect the test results of coating systems
- Michał Jaczewski (Polskie Stowarzyszenie Korozyjne)

Centrala wentylacyjno-grzewcza „MIH-XX” – Koncepcja na trudne czasy / Painting line equipment „MIH-XX” design for hectic times
- Edward Firek (PEKOTEK OY)

Uczestnicy konferencji  PRAKTIKOR STAL-BETON 2023

Uwaga: pliki z referatami Konferencji są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji).


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama