KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK PRAKTIKOR'2024 - 17-19 kwietnia 2024

O konferencji

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Korozjonistom za udział w XVI Konferencji PSK PRAKTIKOR STAL-BETON'2024, która odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2024 r. w hotelu Mazurski Raj, Piaski, Ruciane Nida.

Poniżej notatka o konferencji.
 

PATRONAT HONOROWY:

 

                             

                                                 

 

  PATRONAT PRASOWY:

 

            

 

SPONSORZY KONFERENCJI:

GŁÓWNY SPONSOR:

     

                            

 

W dniach 17–19 kwietnia 2024 r. odbyła się w miejscowości Ruciane-Nida  XVII Konferencja Naukowo-Techniczna PRAKTIKOR Stal – Beton 2024 zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Tegoroczna Konferencja była 514 Wydarzeniem Europejskiej federacji korozyjnej (EFC), a jej hasło brzmiało: „Kolej na Innowacje”.  W konferencji wzięli udział zarówno pracownicy nauki, jak i przemysłu, czyli nauka „połączyła się w ciągu trzech dni z praktyką”.

                Początek konferencji to, jak co roku, wręczenie odznaczeń i nagród. W tym roku Odznakę Wielkiego Korozjonisty im. Aleksandry Baraniak wręczono Leszkowi Komorowskiemu – za aktywność na polu walki z korozją, szerzenie wiedzy i dobrych praktyk inspektorskich, życzliwość i pomoc
w rozwiązywaniu problemów oraz pasję i zaangażowanie, a Nagrodę Rdzawej Kani czasopismu „Ochrona przed Korozją” – za nieustanne szerzenie wiedzy i budowanie świadomości korozyjnej. Pierwszą nagrodę za najlepszą pracę inżynierską otrzymała Katarzyna Zielińska. Praca pt.. „Wpływ temperatury utleniania na właściwości niobu w aspekcie zastosowań biomedycznych” została wykonana pod kierunkiem dr inż. Tomasza Borowskiego, na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zwycięzczynią  konkursu na pracę magisterską jest Natalia Roś. Praca, której tytuł brzmi „Modyfikacja lakierów proszkowych w kierunku zwiększenia odporności korozyjnej”, laureatka wykonała pod kierunkiem dr hab. Barbary Pilch-Pitery, na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Pierwszą nagrodę za pracę doktorską przyznano Patrycji Osak. Promotorką pracy pt. „Hybrydowe powłoki fosforanowo-polimerowe na implantach tytanowych do zastosowań w stomatologii” – wykonanej na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – była dr hab. Bożena Łosiewicz.  

                Referaty plenarne były tematycznie związane z hasłem konferencji czyli z……koleją. Andrzej Królikowski w swojej prezentacji pt. ”Subiektywne spojrzenie na historię kolei z korozją w tle” przedstawił problemy korozyjne pojawiające się w dwustuletniej historii kolei oraz rozwiązania, które  umożliwiały rozwój tego rodzaju transportu. W XIX w. problemem było naprężeniowe pękanie korozyjne kotłów parowych lokomotyw, jak również zużycie ścierne łożysk kół wagonów. W XX w. napotkano kolejne problemy wywołane m.in. prądami błądzącymi, korozją cierną śrubowych mocowań szyn do podkładów i korozją galwaniczną w wagonach na skutek kontaktu elementów stalowych, aluminiowych i kompozytowych. W podsumowaniu zatytułowanym „Co dalej?” Autor zastanawia się nad przyszłością kolei, nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą na  osiągnięcie m.in. neutralności klimatycznej.

                Drugi referat plenarny wygłosił Adam Wysokowski z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem referatu były kolejowe konstrukcje obiektów inżynieryjnych w obliczu korozji – diagnoza, zapobieganie, naprawa.  Autor naświetlił szereg zagadnień dotyczących trwałości istniejących i nowobudowanych obiektów infrastruktury kolejowej, które poparł licznymi przykładami wynikającymi z własnych doświadczeń.

                W sesji pierwszej znalazły się wystąpienia informujące o międzynarodowej konferencji EUROCORR 2024, która odbędzie się w tym roku w Paryżu, w dniach 1–5 września, oraz o działalności EFC, a także dwa wystąpienia sponsorów konferencji: Andrzej Bukowski z firmy Sherwin-Williams Poland przedstawił metodę kontrolę jakości powłok z zastosowaniem pigmentów aktywowanych optycznie (OAP), a Leszek Wolszczak z MC-Bauchemie – rozwiązania w budowie szlaków kolejowych i torów.

                Trzy kolejne referaty wygłoszone zostały przez pracowników Politechniki Gdańskiej z Wydziału Chemicznego, Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. Michał Szociński wygłosił referat dotyczący oceny skuteczności fotostabilizatora powłoki epoksydowej, Stefan Krakowiak zastanawiał się czy warto chronić stale nierdzewne, a Juliusz Orlikowski zaprezentował stan jednej z platform wiertniczych, na której prace malarskie usiłowano wykonywać pod wodą. 

                W tej sesji wygłoszono jeszcze dwa referaty: „Pomiar upływu ładunków elektrostatycznych z powłok ochronnych w zbiornikach przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych” (J. Grześkowiak, Urząd Dozoru Technicznego) i „Wyzwania w rozwoju technologii mieszania substancji nietypowych” (P. Buliński, SYMKOM).

                Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie sponsora – Jerzy Kosior wygłosił referat pt. „Długotrwała ochrona antykorozyjna morskich wież wiatrowych – na podstawie doświadczeń Firmy JOTUN”. Przedstawił w nim działania firmy dotyczące ograniczenia emisji CO2 oraz normy mające zastosowanie do konstrukcji typu „offshore”, takie jak: ISO 12944-9:2018,  Norsok M-501 rev.7,  ISO 24656, DNV RP 0416 I VGB BAW. Omówił strefy zabezpieczeń konstrukcji wiatrowych, minimalne wymagania dotyczące systemów antykorozyjnych oraz wybrane wyroby powłokowe: Marathon 1000GF i Baltoflake.

                Michał Jaczewski, w nawiązaniu do referatu z firmy Jotun, omówił najistotniejsze zmiany wprowadzone w 7. wydaniu Norsok M501 w odniesieniu do wydania 6. Szczególną uwagę zwrócił na zmiany w systemach malarskich, sposobie przeprowadzania niektórych testów i podejściu do testów kwalifikacyjnych dla wykonawców powłok. Tematyki wymagań dotyczył również referat Adama Jarosza z Sherwin Williams Poland pt. „Trwałość systemów malarskich powyżej 50 lat według niemieckich wytycznych ZTV-ING”.   

Jacek Bordziłowski (CES Jacek Bordziłowski), mogący pochwalić się długoletnią praktyką w zakresie projektowania, badania i ekspertyz powłok ochronnych, omówił nieprawidłowości w projektowaniu powłokowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

                Aleksander Iwaniak z Politechniki Śląskiej w referacie, którego współautorem jest Adam Tatarek z firmy FAM, omówił wyniki badań przemysłowych wykonywanych w projekcie pt. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych technologii przygotowania powierzchni
w procesie cynkowania ogniowego”. W ramach realizacji projektu opracowano dwa innowacyjne roztwory odtłuszczające oraz sześć roztworów trawiących, które umożliwiają usuwanie trudno usuwalnych zanieczyszczeń z wyrobów poddawanych procesowi cynkowania ogniowego oraz osiągnięcie zwiększonej efektywności, a jednocześnie skrócenie czasu odtłuszczania i trawienia z 30 do 15 minut. Na podstawie uzyskanych w projekcie wyników zbudowano linię pilotażową i wdrożono opracowaną technologię w firmie FAM. Powłoki cynkowe były również tematem dwóch innych referatów: „Przygotowanie powierzchni do metalizacji natryskowej – wymagania normatywne a praktyka” (J. Rutkowski, Palfinger, M. Buńka, B.M. Inspect) i „Cynkowanie prętów zbrojeniowych A. Rusin, Seppeler Ocynkownia Śląsk).

                W referacie pt.” Wysokotemperaturowe powłoki ochronne i metody ich analizy”, autorstwa Wojciecha Nowaka z Politechniki Rzeszowskiej i Urszuli Paszek z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, omówiono wyniki badań stopów o wysokiej entropii mieszania (High Entropy Alloys – HEA’s) pod kątem zastosowania ich na warstwy ochronne elementów silników na paliwo wodorowe, które muszą sprostać szeregowi wymagań, jakimi są przede wszystkich wysoka żaroodporność, trwałość i wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur.

                Małgorzata Adamowicz z firmy EKO-BHL zaprezentowała farby proszkowe w realizacjach architektonicznych, a Małgorzata Zubielewicz z Łukasiewicz-IMPIB omówiła praktyczne aspekty projektów CORNET realizowanych przez PSK we współpracy z jednostkami badawczymi – PSK zrealizował cztery projekty, w realizacji są dwa, a w lipcu rozpocznie się kolejny, siódmy, projekt. Wyniki badań poszczególnych projektów publikowane są w „Ochronie przed Korozją”.

                Zagadnienia dotyczące powłok ogniochronny znalazły się w czterech referatach: „Elastyczny system ogniochronny Steelguard 951” (wystąpienie sponsora konferencji PPG Coatings Poland). „Odporność na warunki starzeniowe powłok ogniochronnych – marzenia, rzeczywistość, nowe rozwiązania (I. Gajecka-Graniczna, PPG Coatings Poland, Ł. Radosinski Novasell), „Czy budownictwo komunikacyjne potrzebuje powłok ogniochronnych, jakie wymagania są stawiane tym powłokom?” (J. Jabłoński, Sherwin-Williams Poland), „Rola promieniowania podczerwonego w ochronie pasywnej elementów konstrukcyjnych – innowacyjne powłoki ogniochronne” (Ł. Radosiński, Novasell).

Dwa referaty, autorstwa Marzeny Lachowicz i Macieja Lachowicza (Machinefish Materials & Technologies), poświęcone były wymiennikom ciepła: „Wybrane zagrożenia korozyjne w wymiennikach ciepła” i „Synergiczne działanie erozji i korozji wspomaganej wodorem w tytanowym wymienniku ciepła”.

                O roli Komitetów Technicznych w pracach normalizacyjnych poinformował uczestników konferencji Wojciech Mazurek, zajmujący się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym udzielaniem informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych. W programie znalazło się również wystąpienie przedstawicielki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – punkt konsultacyjny w Olsztynie – która poinformowała o możliwościach i trybie składania wniosków na projekty (tytuł prezentacji: „PARP, Twój partner w biznesie – badania, inwestycje, rozwój”).

                W czasie konferencji PSK zorganizowało konkurs malowania wirtualnego sponsorowany przez firmę Novasell, która udostępniła urządzenia. Nad przebiegiem konkursu czuwali przedstawiciel sponsora, a ze strony zarządu PSK – Bartosz Noworyta. Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności w malowaniu metodą natrysku nie brakowało, a najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję ANTICORR.

W trzecim dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie członków PSK połączone z Obradami Okrągłego Stołu. Ze względu na rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Andrzeja Bukowskiego i Anety Kletkiewicz, konieczne było przeprowadzenie na zebraniu wyborów uzupełniających. W skład nowej komisji weszli Ewa Langer i Roman Rosiński. Przewodniczącym pozostał nadal Leszek Augustynek.  

                Podczas dyskusji Okrągłego Stołu duże zainteresowanie wzbudziła sprawa powoływania biegłych sądowych, którzy wydają opinie dotyczące spraw korozyjnych. W związku z brakiem kompetencji niektórych biegłych w sprawach ochrony przed korozją zaproponowano zwrócenie się do sądów, żeby opinie wykonywali specjaliści polecani przez PSK – strony biorące udział w procesie będą mogły zwrócić się do PSK z prośbą o wydanie opinie lub polecenie odpowiedniego biegłego znającego tematykę korozji i ochrony przed korozją.

W nawiązaniu do prezentacji przedstawicielki PARP-u dyskutowano o zacieśnieniu współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, która zaowocowałaby zgłaszaniem wspólnych wniosków na projekty.   

                Uczestnicy konferencji proponowali rozszerzenie przyszłorocznej konferencji o następujące sesje: Korozja betonu, Powłoki proszkowe, Prace inspektorskie i Case study. Zaproponowano przesunięcie terminu konferencji w 2025 r na jesień, w związku z planowaną w maju międzynarodową konferencją Practicor.

                Wszystkie referaty wzbudziły ożywioną dyskusję, na którą niestety nie było zbyt wiele czasu ze względu na dużą liczbę prezentacji, co świadczy o tym, że wiele osób zajmujących się ochroną przed korozją pragnie podzielić się swoimi doświadczeniami z innych uczestnikami konferencji.  A więc zapraszamy na kolejną konferencję w przyszłym roku! Tematów nie zabraknie.

Małgorzata Zubielewicz

Uwaga: pliki z referatami Konferencji są widoczne i dostępne dla zalogowanych członków PSK w "PLIKI DO POBRANIA" (pod opisem konferencji).


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK

Reklama