Książka Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej. Zasady stosowania i kontrola jakości

W książce Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej. Zasady stosowania i kontrola jakości przedstawiono podstawowe zasady wykonywania prac przeciwkorozyjnych i kontroli jakości powłok malarskich.

Książka Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej. Zasady stosowania i kontrola jakości

Książka składa się z 13 głównych rozdziałów. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Korozja – typy, środowisko”, podano podział korozji ze względu na mechanizm procesu , typ zniszczeń oraz środowisko. Drugi rozdział zawiera omówienie metod ochrony przed korozją. Trzeci rozdział dotyczy powłok ochronnych – ich składu i mechanizmu tworzenia powłoki. Podstawą informacji zamieszczonych w rozdziale czwartym jest seria norm wchodzących w skład PN-EN ISO 12944 „Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”. W piątym rozdziale, autorzy omówili przygotowanie podłoża przed malowaniem: metody, przygotowanie wstępne, czyszczenie i odtłuszczanie, narzędzia do czyszczenia ręcznego i obróbkę strumieniowo-ścierną. Na rozdział dotyczący kontroli przygotowania podłoża przed malowaniem składają się informacje dotyczące wzrokowej oceny powierzchni, chropowatości i metod jej oznaczania. W siódmym rozdziale krótko omówiono wpływ na jakość wymalowania temperatury otoczenia, wilgotności względnej, różnicy między temperaturą powierzchni a temperaturą punktu rosy, opadów atmosferycznych, wiatru i wentylacji.  W ósmym rozdziale zamieszczono metody nakładania powłok: pędzlem, wałkiem, natryskiem powietrznym i bezpowietrznym. Dziewiąty rozdział obejmuje metody kontroli jakości powłok w czasie ich nakładania i po nałożeniu a także pomiary gęstości i lepkości farby.  O roli inspektora nadzoru, planie inspekcji oraz sprzęcie inspekcyjnym można się dowiedzieć z rozdziału dziesiątego, zatytułowanego „Inspekcja powłok”. Rozdział jedenasty dotyczy wad wyrobów lakierowych i powłok. Rozdział dwunasty poświęcony jest zastosowaniu do badania powłok malarskich elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS. W ostatnim, trzynastym rozdziale omówiono zabezpieczenie przed korozją zbiorników balastowych. 

 W końcowej części książki znajduje się spis norm, kilkanaście pozycji literaturowych i angielsko-niemiecko-polski słownik terminów specjalistycznych. Na początku książki autorzy zamieścili spis ważniejszych oznaczeń i skrótów.

Książka stanowi skondensowany zbiór podstawowych informacji dotyczących prawidłowego wykonywania i kontroli prac antykorozyjnych i na pewno będzie przydatna osobom, które rozpoczynają działalność w dziedzinie zabezpieczania konstrukcji stalowych powłokami ochronnymi. 

Firmy wspierające PSK

Reklama