Czasopismo Ochrona przed Korozją, numer wrześniowy

Numer 9/2023 czasopisma "Ochrona przed Korozją" już dostępny.

Czasopismo Ochrona przed Korozją, numer wrześniowy

Zapraszamy do lektury publikacji:

ARTYKUŁY NAUKOWE

Innovative lead-free UV-cured paint coatings for decorating utility glass / Innowacyjne bezołowiowe farby utwardzane promieniami UV do malowania szkła użytkowego

Numerical simulations of temperature and stress distribution in thermal barrier coatings in the context of differences in input data values – bond coat and substrate materials / Symulacje numeryczne rozkładu temperatury oraz stanu naprężeń w powłokowych barierach cieplnych w kontekście różnic w wartościach danych wejściowych – warstwa pośrednia i materiał podłoża

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Organiczne i organiczno-nieorganiczne polimery core-shell jako wartościowe surowce do wodorozcieńczalnych wyrobów antykorozyjnych

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

Zapewnianie bezpieczeństwa i wartości w całym łańcuchu dostaw

Powłoki malarskie firmy PPG

Farby polecane przez VESTOCOR Polska Sp. z o.o.

Innowacyjne rozwiązania w powłokach chemoodpornych – Belzona®4361

Ocena trwałości wyrobów według normy ISO 12944 – kategorie korozyjności oraz okresy trwałości

W NUMERZE TAKŻE:

NOWOŚCI

Projekt badawczy MicroSafeCoatings realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Powłoki malarskie w ochronie przeciwkorozyjnej. Zasady stosowania i kontrola jakości

Z PRASY TECHNICZNEJ

 

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023).  Journal Impact Factor (JIF) wynosi 0,2 za 2022 rok. 

W latach 2023-2024 czasopismo realizuje umowę z MEiN, zapewnia m.in. bezpłatne tłumaczenie artykułów na j. angielski.

Prenumeratę czasopisma można zamówić na stronie: https://www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html

Firmy wspierające PSK

Reklama