Poszukiwany inspektor

CANPACK S.A. - Fabryka Puszek Napojowych Brzesko poszukuje osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizacji zadania: „Malowanie pokrycia dachów z płyt warstwowych mających na celu zabezpieczenie i odnowę koloru na terenie fabryki
CANPACK S.A. w Brzesku przy ul. Starowiejskiej 28."

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE:

* Finalne uzgodnienie dokumentów mających na celu przekazanie placu budowy Wykonawcy (dotyczy Planu Zapewnienia Jakości).
* Sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót pod względem zgodności z umową wraz z załącznikami, zgodności z warunkami
technicznymi, normami oraz wiedzą techniczną.
* Odbiór zrealizowanych robót
* Szczegółowy zakres obowiązków - zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Dalsze informacje (Projekt Umowy, Obszary Robocze,  Zdjęcia dachów hal, Technologia czyszczenia i malowania dachów) i kontakt: Sylwester.Trepa@canpack.com

Oferty należy przesłać w terminie do dnia: 14.02.2020 r.  do godz.: 15:00
 

Firmy wspierające PSK