W dniu 7 września zmarł prof. Witold Milewski

W dniu 7 września zmarł profesor Witold Milewski; człowiek, który całym sercem przez całe życie był zaangażowany w walkę z korozją, a szczególnie w swoją ukochaną metalizację. Zrobił niesamowicie dużo aby nasze konstrukcje były piękniejsze, a ludzie zabezpieczający je, mądrzejszy.
Będzie nam Go bardzo brak.

W dniu 7 września zmarł prof. Witold Milewski

Dr inż. Witold Milewski, profesor w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, urodzony w 1931 r. w Warszawie, pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Metalizacji Natryskowej IMP w 1952 r. W styczniu1953 r. uzyskał tytuł inżyniera mechanika ze specjalnością obróbka cieplna i powierzchniowa, a w 1961 r. dyplom mgr inż. W 1973 r.obronił w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej pracę doktorską pt.: Wyjaśnienie zjawisk zachodzących podczas natryskiwania pistoletem plazmowym mieszaniny WC + spoiwo oraz zbadanie wpływu tego spoiwa na własności uzyskanych powłok.


W latach 1952-1990 całą swoją działalność zawodową i naukową W. Milewski poświęcił zagadnieniom związanym z cieplnym natryskiwaniem powłok (metalizacji natryskowej) Szczególną uwagę poświęcił w latach 1952-1970 konstrukcji i wykorzystaniu przemysłowego pistoletów łukowych. Skonstruował samodzielnie trzy typy pistoletów łukowych i współpracował przy opracowaniu i produkcji następnych pięciu typów. Za prace z tego zakresu i wdrożenie szeregu technologii metalizacji metodą łukową do przemysłu krajowego uzyskał 4 dyplomy uznania i nagrodę Komitetu Nauki i Techniki. W latach1970-1990 zajmował się zagadnieniami związanymi z natryskiwaniem plazmowym wykonując w tym okresie interesujące prace badawcze oraz opracowując szereg technologii wdrożonych do przemysłu, zaktóre otrzymał nagrody NOT, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyróżnienie w konkursie „Życia Warszawy” w 1981 r.
W roku 1971 otrzymał stypendium naukowe ONZ i od stycznia do maja 1971 r. brał udział w pracach badawczych prowadzonychw Instytucie IFAM w Bremie. W latach 1972 - 82 prowadził wykłady z zakresu przemysłowego wykorzystania technologii natryskiwania cieplnego na Studium Podyplomowym w Politechnice Łódzkieji Gdańskiej. W roku 1976 został mianowany stałym członkiem Podkomisji Ic Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Genewie przekształconej w 1988 r. w Komisję Specjalną ds. Natryskiwania Cieplnego i Inżynierii Powierzchni. Uczestniczył w pracach tej Komisji do 1990 r. W roku 1985 jako ekspert ONZ brał udział z ramienia Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w ekspedycji do Etiopiii opracowaniu raportu pt.: Możliwość i celowość wprowadzenia procesu regeneracji części maszyn do gospodarki etiopskiej. W latach 1988 - 1989 na zaproszenie prof. W. D. Steffensa prowadził prace badawcze na Uniwersytecie w Dortmundzie z zakresu badania mechanizmu przyczepności powłok natryskiwanych cieplnie i wpływu metody natryskiwania na właściwości tych powłok.
W latach 1966-86 W. Milewski pełnił funkcję krajowego koordynatora prac badawczych prowadzonych w Polsce w ramach RWPG (w temacie VIII - Powłoki metalizacyjne, ogniowe i emalierskie), a wlatach 1976-1988 sprawował funkcję koordynatora krajowego wszystkich prac badawczych z zakresu natryskiwania cieplnego.  W 1973 został powołany na stanowisko docenta,a w 1990 na stanowisko Profesora w IMP.


Po reorganizacji Instytutu przeprowadzonej w 1991 W. Milewski większą część swojej działalności poświęcił zagadnieniu wprowadzenia prawidłowej ochrony przed korozją w gospodarce krajowej. Prowadził od tego czasu ożywioną działalność organizacyjną i publicystyczną mającą na celu zintegrowanie środowisk zajmujących się ochroną przed korozją. W uznaniu tych prac w styczniu 1996 r. został powołany przez Dyrektora IMP na stanowisko kierownika Grupy Problemowej„Korozja”, która na zlecenie Ministra Przemysłu i Handlu opracowała studium pt.: Stan walki z korozją w Polsce i wskazanie kierunków dla przeciwdziałania korozji. Stało się ono podstawą do ustanowienia przez KBN programu badawczego zamawianego Nr 013-12 pt.: Badania nad opracowaniem systemu walki z korozją w Polsce na tle tendencji światowych, którego koordynatorem z ramienia IMP został W. Milewski.

Wspomniana Grupa Problemowa w roku 1997 została przekształcona w Centrum Korozyjne IMP a W. Milewski został powołany na jego kierownika. Centrum to nawiązuje szeroką współpracę z naukowymi placówkami w kraju i przedsiębiorstwami specjalizującymi się w ochronie przed korozją. Prowadzi również współpracę naukową i konsultacyjną z Institut fur Korrosionsschutz - Drezno i Technische Universität - Chemnitz.

Z inicjatywy prof. Milewskiego w 1996 r. Instytut MechanikiPrecyzyjnej stał się członkiem założycielem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, w której od 1998 r. W. Milewski był członkiem Rady Izby.W ramach pracy tej Izby utworzył Zespół Ochrony Konstrukcji.
W. Milewski był również współinicjatorem przyznania Instytutowi uprawnień certyfikowania przedsiębiorstw specjalizujących sięw ochronie przed korozją oraz zorganizowania szkoleń Inspektora Ochrony przed Korozją. Opracował przy tym program tych szkoleń zgodny z normą europejską.


Prof. W. Milewski podczas swojej pracy w IMP wykonał ponad 80 prac badawczych, opublikowanych w artykułach umieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był zapraszany do Komitetów Naukowych licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Na konferencjach tych wygłosił ponad 100 referatów.
Jest autorem książki Elektrometalizacja (WNT 1968 r.) i współautorem sześciu publikacji książkowych oraz twórcą 12 patentów dotyczących urządzeń i procesu natryskiwania cieplnego. W latach1954-70 pracował także jako redaktor naukowy w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych, a od 1976 był redaktorem czasopism wydawanych przez IMP. Był członkiem Komisji Normalizacyjnej nr 106 ds.Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych PKN, zweryfikowanym wykładowcą SIMP, rzeczoznawcą SIMP i specjalistą eksportowym SIMP.


Prof. Witold Milewski był wybitnym specjalistą z zakresu walki z korozją oraz badań zjawisk zachodzących podczas natryskiwania cieplnego powłok i ich przemysłowego wykorzystania. Był doskonałym organizatorem badań korozyjnych i szeroko pojętej ochrony przed korozją. Z uznaniem należy odnotować, że dzięki Jego uporowi i konsekwentnemu działaniu większość mostów budowanych obecniew Polsce jest pokrywana trwałymi powłokami metalowo-malarskimi.
Za Jego wieloletnią konsekwentną pracę przyznano mu tytuł Zasłużonego Pracownika IMP, Srebrną i Złotą odznakę SIMP, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę „Za zasługi dla Warszawy” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Profesor Witold Milewski zmarł 7 września 2020 roku. Cześć Jego pamięci!

 

Firmy wspierające PSK